X hits on this document

668 views

0 shares

0 downloads

0 comments

119 / 125

REGISTAR POJMOVA I KLJUČNIH RIJEČI

Administrativni kontrolni sistem – Niz postupaka, koji čine sastavni dio sistema interne kontrole, a tiču se administrativne procedure neophodne radi donošenja odluka uprave, postizanja najviše moguće ekonomične i administrativne efikasnosti i sprovođenja principa uprave, bilo da se tiču finasijskih ili drugih poslova.

Cilj revizije – Jasna izjava o tome šta se namjerava postići prilikom revizije i/ili pitanja na koja će se revizijom odgovoriti. To može obuhvatiti pitanja vezana za finansije, regulativu ili realizaciju postavljenih ciljeva.

Detekcioni rizik – Rizik da revizor suštinskim testovima neće otkriti materijalno značajne pogrešne iskaze.

Dužna pažnja – Adekvatni stepen pažnje ili umjeća koji obučeni revizor treba da primjenjuje imajući u vidu težinu zadatka revizije, kao što su pažnja prilikom planiranja, sakupljanja i evaluacije dokaza, sastavljanja mišljenja, zaključaka i preporuka.

Efektivnost – Do koje mjere su postignuti ciljevi, i odnos između željenog rezultata i ostvarenog rezultat neke aktivnosti.

Efikasnost – Odnos između rezultata, u terminima dobara, usluga ili dr., i utrošenih finansijskih sredstava da bi se taj rezultat postigao.

Ekonomičnost – Minimalni utrošci pri obavljanju neke djelatnosti, vodeći računa o kvalitetu.

Document info
Document views668
Page views672
Page last viewedWed Jan 18 16:53:49 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments