X hits on this document

689 views

0 shares

0 downloads

0 comments

15 / 125

IUvod u OSNOVE BUDŽETSKOG PRAVA

Budžetsko pravo je dio finansijskog prava i predstavlja skup (sistem) pravnih normi koje regulišu aktivnosti upravljanja budžetom – kao jednom od najvažnijih institucija javnih finansija.7 Pod upravljanjem budžetom podrazumjeva se "sastavljanje, odobravanje i izvršenje budžeta, kontrola izvršenja budžeta, poslovanje službi državnog trezora i odgovornost upravnih organa u postupku prikupljanja i korišćenja finansijskih sredstava potrebnih za zadovoljenje javnih potreba".8

Budžet predstavlja najvažniji finansijski instrument prikupljanja i raspodjele finansijskih sredstava države, neophodnih za zadovoljenje javnih potreba. To je „finansijski plan baziran na godišnjim procjenama primitaka i izdataka” 9 koje donosi Skupština.

Sva sredstva obezbjedjena prikupljanjem dažbina i drugih javnih prihoda putem budžeta rasporedjuju se na odredjene korisnike i za odredjene namjene.

Budžet treba da obezbjedi organizovan način prikupljanja sredstava i zakonitost i cjelishodnost njihove raspodjele korisnicima u cilju odgovorajaućeg i blagovremenog ostvarivanja funkcija države tj. javnog sektora.

U osnovi, budžet predstavlja računski iskaz finansijskih akata ostvarivanja prihoda, njihove raspodjele i kontrole nad tim radnjam. Budžetom države se odredjuju izvori i obim finansijskih sredstava koja se mobilišu radi postizanja zajedničkih ciljeva, kao i za koje namjene i u kom obimu korisnici sredstava mogu trošiti budžetska sredstva u odredjenom periodu.

U cjelokupnom budžetskom postupku "cilj je da se dozvoli i omogući gradjanima kontrola javnih prihoda i javnih rashoda i kontrola nad ukupnim javnim finansijama" 10. Pravo kontrole izvršenja budžeta predstavlja pravo predstavničkog tijela da kontroliše – provjerava da li se "zakonito, za planirane namjene, troše prikupljena budžetska sredstva." 11

Mutatis mutandis - budžet je glavni oblik parlamentarne kontrole nad izvršnom vlašću.12

1.1.

Pojam javnog sektora i razlika izmedju javnih finansija i budžeta

Javni sektor su država i svi njeni entiteti koji raspolažu javnim sredstvima i državnom imovinom - državni organi (državna uprava, sudstvo, vojska itd.), Centralna banka, jedinice lokalne samouprave, nezavisna regulatorna tijela kao i pravna lica, ortačka i komanditna društva u kojima država ili opštine imaju većinski vlasnički udio.

7 Božidar Raičević, Javne finansije, Beograd, 2005. str. 317

8 N. Pollari, Elementi di contabilita pubblica, contabilita di Stato e degli enti pubblici, str. 17

9  čl. 3 Zakona o budžetu („Sl. list RCG”, br. 40/01, 71/05 , „Sl. list Crne Gore”, br. 12/07, 13/07)

10 G.Jeknić Paović "Budžetsko pravo", Podgorica, 2007. god., str. 16

11 D.Aleksić, G.Jeknić Paović, Finansije i finansijsko pravo, Podgorica 2001, str. 226

12 M.Andrić, B.Krsmanović, N.Čalija, D. Kulina: Revizija javnog sektora, Subotica 2007. god.

Document info
Document views689
Page views693
Page last viewedThu Jan 19 22:04:08 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments