X hits on this document

750 views

0 shares

0 downloads

0 comments

16 / 125

Svrha postojanja javnog sektora nije ostvarenje profita, već zadovoljenje javnih potreba i vršenje javnih funkcija.

Medjunarodni računovodstveni standardi polaze od stava da se pojam javni sektor odnosi na „nacionalne vlasti, regionalne uprave, lokalne samouprave i slične državne entitete“.

Shodno navedenom pod javnim sektorom se podrazumjevaju13:

1.

svi korisnici javnih sredstava;

2.

teritorijane autonomije i lokalne vlasti;

3.

organizacije obaveznog socijalnog osiguranja;

4.

budžetski javni fondovi;

5.

centralna bavnka u djelu kji se odnose na korišćenje javnih sredstava;

6.

javna preduzeća koje je osnovao korisnik javnih sredstava;

7.

javna preduzeća u čijem kapitalu ili upravljanju ima učešće korisnik javnih sredstava;

8.

javna preduzeća koje je osnovala država;

9.

subjekti kji se bave prihvatanjem, čuvanjem izdavanjem i korišćenjem javnih rezervi i

10.

drugi subjekti koji koriste javna sredstva i državnu imovinu.

Javne finansije i državni budžet nijesu isti pojmovi niti imaju isto odredjenje.

Za razliku od javnih finansija, koje predstavljaju radnje prikupljanja državnih prihoda i stvaranja rashoda, odnosno trošenja finansijskih sredstava države - budžet predstavlja detaljan, godišnji obavezujući plani prikupljanja i trošenja novčanih sredstava države.

Dakle, budžet je uži pojam od javnih finansija, jer samo predvidja i rasporedjuje javne rashode i prihode, odnosno povezuje ih u racionalan i koherentan sistem javnih finansija14.

1.2.

Definicija državnog budžeta

U finasijskoj i pravnoj teoriji postoji veći broj definicija budžeta koje se razlikuju u zavisnosti kojem od aspekata- karakteristika budžeta daju veći značaj.

Budžet je plan (proračun) javnih prihoda i rashoda koje zakonodavni organ (parlament) donosi za odredjeni vremenski period (uglavnom za godinu dana). Budžet, kojim  se vrši alokacija sredstava, predstavlja „računski izraz finansijskih akata ostvarivanja prihoda, njihove raspodjele i kontrole nad tim radnjama”.15

Budžet je sistemski i u brojkama izraženi pregled državnih prihoda i državnih rashoda koji obilježavaju cilj i odnos državnih potreba i treba i ima da posluži kao obavezan privredni plan  za državno gazdinstvo u budućem

13 M.Andrić, B.Krsmanović, N.Čalija, D. Kulina: Revizija javnog sektora, Subotica 2007. god, str. 4-5

14 M.Andrić, B.Krsmanović, N.Čalija, D. Kulina: Revizija javnog sektora, Subotica 2007. god. str 5

15  Danilo Aleksić – Osnovi javnih finansija, Podgorica 2008. god, str. 256-257

Document info
Document views750
Page views754
Page last viewedTue Jan 24 18:44:55 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments