X hits on this document

652 views

0 shares

0 downloads

0 comments

17 / 125

periodu.16

Budžet se donosi za fiskalnu godinu i važi u godini za koju je donešen. Fiskalna godina u Crnoj Gori je kalendarska godina.

Pravna (budžetska) teorija pored fiskalne kalendarske godine poznaje i računsku (fiskalnu) godinu. Razlika je sadržana u tom da li se prihodi i rashodi računaju kada su naplaćeni ili je odlučujući momenat nastanka potraživanja ili rashoda (računska godina).

1.3.

Terminološko i pojmovno odredjenje budžeta

Termin „budžet“ je riječ engleskog porijekla. Nastao je od latinske riječi „bulga“ što u prevodu znači kožna torba. Vremenom se transformisao u francusku  riječ „bugette“ – mala torba i englesku riječ „ budget“ – koja predstavlja „kraljevu vreću u kojoj se nalazio novac potreban za javne izdatke“.

Kasnije simbolički je označavala torbu ministra finansija koju je isti „otvarao“ prilikom prezentacije parlamentu plana državnih prihoda i rashoda.

Termin „budžet“ ima internacionalno značenje za državni plan prihoda i rashoda i koristi ga većina država u svijetu.

1.4.

Hronologija (istorijat) razvoja budžeta

Budžet je finansijska institucija koja se javlja sredinom XVII vijeka.

Države starog i srednjeg vijeka nijesu imale budžete u savremenom smislu već odredjenu vrstu „inventara“ – popisa prihoda i rashoda.

"Budžet je pravni posao izmedju parlametna i vlade" –  prof. Hatschek

God.

Važniji dogadaji u razvoju budžetskog prava predstavničkih tjela

1628

Engleska – parlament usvojio akt „Petition of Right“ (Peticija o pravu) kojim se proglašava nezakonitim svako uvodjenje poreza bez prethodnog odobrenja parlamenta

1688

Engleska – parlament usvojio akt „Bill of Right“ (Zakon o pravima) kojim se proglašava nezakonitim svako ubiranje novca ako prethodno vladar nije dobio saglasnost parlamenta

1688

Engleska – ustanovljeno pravo parlamenta da se sastaje svake godine kako bi utvrdio i odobrio rashode za vojsku.

1689

Engleska – parlament je izborio pravo da redovno (jednom godišnje) raspravlja o svim javnim sredstvim i o njihovoj namjeni

1789

Francuska – parlament usvojio „Deklaraciju prava“ kojom se utvrdjuje da su nezakoniti svi oni porezi koji su uvedeni bez odobrenja skupštine

1791

Francuska- usvojen ustav kojim je normirano pravo skupštine da utvrdjuje javne prihode i rashode

1879

Francuska – proklamovano načelo da se „ nikakav porez ne smije naplaćivati bez izričito i slobodno datog odobrenja skupštine“

Hronologija razvoja budžetskog prava je „hronika“ političke borbe predstavničkih tjela za uspostavom kontrole nad ubiranjem, raspodjelom i korišćenjem javnih prihoda.

1.5.

Osnovne karakteristike, funkcije i struktura budžeta

16 Todorović Milan, Nauka o finansijama, knjiga I i II, Beograd 1930 god. str. 11

Document info
Document views652
Page views656
Page last viewedTue Jan 17 16:10:14 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments