X hits on this document

735 views

0 shares

0 downloads

0 comments

18 / 125

Osnovne karakteristike budžeta mogu se klasifikovati u tri osnovne cjeline:

Budžet je akt predstavničkog tjela – zakonodavnog organa

Budžet se uvijek donosi na oročen vremenski period

Budžetom se predvidjaju – planiraju javni prihodi i rashodi

Osnovne funkcije budžeta mogu se klasifikovati u šest osnovnih grupa 17:

1.

Politička funkcija

2.

Planska funkcija

3.

Pravna funkcija

4.

Ekonomska funkcija

5.

Finansijska funkcija

6.

Kontrolna funkcija

Budžet je pravni akt koji se u formalnom smislu sastoji iz opšteg i posebnog dijela:

Opšti dio budžeta sadrži:

Procjenu primitaka i izdataka iskazanih po ekonomskoj klasifikaciji za tekući i kapitalni budžet.

Normativni dio budžeta kojim se bliže uredjuje njegovo izvršenje;

Upotreba suficita i pokriće deficita;

Tekuću i stalnu budžetsku rezervu.

Posebni dio budžeta sadrži izdatke potrošačkih jedinica po organizacionoj, programskoj i projektnoj klasifikaciji sa izvorima finansiranja

Budžet sadrži tekući, kapitalni i programski  budžet kojima se izkazuju izdaci i primici po izvorima iz kojih potiču.

Tekući budžet 18 je plan namjenjen za finansiranje ili usavršavanje redovnih djelatnosti, kao i izdataka koji se ponavljaju i vezuju za jednu fiskalnu godinu.

Kapitalni budžet je plan koji se odnosi na period duži od godinu dana kojim se povećava vrijednost nefinansijske imovine, a obuhvata sticanje infrastrukture opšteg značaja, lokalne infrastrukture , gradjevinskih objekata, zemljišta i opreme.

Programski budžet je dio godišnjeg zakona o budžetu koji sadrži zadatke i aktivnosti pojedinih potrošačkih jedinica koje se sprovode u cilju efikasnog upravljanja sredstvima po predloženim programima i potprogramima, a koji doprinose ostvarenju strateških ciljeva u skladu sa ekonomskom politikom države.

Potrošačke jedinice su državni organi i drugi subjekti koji se finansiraju iz budžeta. Izvori budžetskih prihoda su imovina, dohodak i promet.

17 Božidar Raičević, Javne finansije, Beograd, 2005. str. 319

18 čl. 3 Zakona o budžetu („Sl. list RCG”, br. 40/01, 71/05 , „Sl. list Crne Gore”, br. 12/07, 13/07)

Document info
Document views735
Page views739
Page last viewedMon Jan 23 23:49:05 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments