X hits on this document

745 views

0 shares

0 downloads

0 comments

19 / 125

Struktura budžeta Crne Gore po prihodima 2005 i 2006. god.

Po osnovu budžetskog principa uravnoteženosti budžetski izdaci moraju biti uravnoteženi sa primicima. Uravnoteženje budžeta vrši su putem izmjena i dopuna budžeta (rebalans budžeta).

Crna Gora je za slučaj potrebe privremenog finasiranja uvela sistem dvanestina. Ukoliko se budžet države od strane Skupštine ne donese do 31. decembra, Ministarstvo finansija, do njegovog donošenja, potrošačkim jedinicama dodobrava sredstva do iznosa 1/12 stvarnih izdataka u prethodnoj fiskalnoj godini.

Pored državnog budžeta postoje još:

Budžeti opština (lokalnih samouprava) koje donose lokalni parlamenti;

Budžeti državnih fondova

Republički fond penzijskog i invalidskog osiguranja;

Republički fond zdravstva

Zavod za zapošljavanje Crne Gore

Fond za razvoj Crne Gore

Fond za obeštećenje i drugi fondovi ustanovljeni zakonom.

1.6.

Fiskalno opterećenje i državni budžet

Novčana sredstva se u državni budžet prikupljaju fiskalnim opterećenjem fizičkih i pravnih lica (date države). Veličina budžeta se može vidjeti prema podacima koliko je učešće javnih prihoda dažbinskog tipa u društvenm proizvodu.19

Prema podacima OECD-a prosječno fiskalno opterećenje zemalja OECD-a je 36,3% a u zemljama Evrope članicama OECD-a 38,9%.

U visoko razvijenim zemljama fiskalno opterećenje ima visoko učešće u BDP što ukazuje da imaju razvijen javni sektor (npr. Švedska 50,8%, Danska 49,0%, Italija 43,3%, Austrija 43,0% itd.).

1.7.

OSNOVNA OBILJEŽJA BUDŽETA  - mogu se klasifikovati u četiri osnovne grupe:

19 M.Andrić, B.Krsmanović, N.Čalija, D. Kulina: Revizija javnog sektora, Subotica 2007. god, str. 6

Document info
Document views745
Page views749
Page last viewedTue Jan 24 11:26:33 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments