X hits on this document

726 views

0 shares

0 downloads

0 comments

20 / 125

Ekonomska obilježja budžetaogledaju se u uticaju budžeta na proizvodnju, raspodjelu, razmjenu i potrošnju u državi, kao važnog instrumenta preraspodjele nacionalnog dohotka.

Finansijska obilježja budžetamanifestuju se utvrdjivanju „potreba koje treba podmiriti, kao i ustanovljenje sredstava kojima će se te potrebe finansirati.20

Prihodi – primici 21

Rashodi – izdaci 22

Tekući prihodi (porezi, doprinosi, takse, naknade, koncesije i ostali prihodi)

Primici od prodaje imovine

Primici od otplate kredita

Donacije i transferi

Pozajmice i krediti (domaći i inostrani)

Drugi prihodi u skladu sa zakonom

Tekući izdaci za: bruto zarade i doprinose na teret poslodavaca, ostala lična primanja, rashodi za materijal i usluge, tekuće održavanje, kamate, rente, subvencije i ostale izdatke;

Transferi za socijalnu zaštitu

Transferi pojedincima, nevladinom i javnom sektoru

Kapitalni izdaci za nabavku i investiciono održavanje finansijske i nefinansijske imovine;

Date pozajmice i krediti;

Otplate dugova, garancija i obaveza iz prethodnih godina;

Ostale isplate u skladu sa zakonom.

- Budžetski prihodi i rashodu u Crnoj Gori shodno odredbama Zakona o budžetu.

Društveno-politička obilježja budžetasadržano je u ustavom zagarantovanom pravu države da odobrava prihode i rashode države.

Ustavom Crne Gore 23 je def. poreska obaveza i način ustanovljenja te obaveze:

„Država se finasira od poreza, dažbina i drugih prihoda.

Svako je dužan da plaća poreze i druge dažbine.

Porezi i druge dažbine mogu se uvoditi samo zakonom

"Oporezivanje bez parlamentarizma

je tiranija" – Džems Otis

Predstavničko tijelo prilikom raspodjele nacionalnog dohotka:

Ustanovljava strukturu izvora prihodačime utvrdjuje smjernice finansijske politike na način da odredjuje visinu dažbinskih i drugih prihoda;

Utvrdjuje prioritet zadataka koje treba izvršiti – finansirati javnim prihodima.

Pravna obilježja budžeta ogledaju u činjenici da budžet predstavlja „skup pravnih odnosa koji nastaju izmedju organa koji učestvuju u njegovom donošenju i izvršavanju, sjedne strane i korisnika budžetskih sredstava sa druge strane“. Budžetskim pravom se vrši regulisanje tih odnosa i definiše pravna priroda budžeta.

Budžet (jednogodišnji) je u pravnom smislu – zakon sui generis zato što ga predstavničko tijelo u formalnom smislu donosi u obliku zakona.

20 Danilo Aleksić – Osnovi javnih finansija, Podgorica 2008. god, str. 256-257

21 čl. 9 Zakona o budžetu („Sl. list RCG”, br. 40/01, 71/05 , „Sl. list Crne Gore”, br. 12/07, 13/07)

22 čl. 10 Zakona o budžetu („Sl. list RCG”, br. 40/01, 71/05 , „Sl. list Crne Gore”, br. 12/07, 13/07)

23 Čl. 142  Ustava Crne Gore („Sl. list CG“, br. 1/07)

Document info
Document views726
Page views730
Page last viewedMon Jan 23 09:08:15 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments