X hits on this document

685 views

0 shares

0 downloads

0 comments

21 / 125

Pritom, budžet se bitno razlikuje od ostalih zakona u materijalnom smislu, jer plan rashoda (numerički iskaz) ne može biti zakon.

Medjutim, budžetska prava i budžetski odnosi uredjuju se sistemskim zakonom o budžetu koji je zakon i u formalnom i u materijalnom smislu. U Crnoj Gori postoji sistemski Zakon o budžetu24 i jednogodišnji zakoni o budžetu za odredjenu fiskalnu godinu.

Budžetska prava predstavničkog tijela – skupštine sastoje se od:

Prava da samostalno, neograničeno i u cjelini odlučuje o budžetskim prihodima;

Prava utvrdjivanja rashoda;

Prava budžetske kontrole.

Parlament  budžetske odnose uredjuje kroz sistem zakona kao što su: poreski zakoni, zakon o budžetu, zakon o državnoj reviziji itd.

1.8.

Budžetska načela

Budžetska načela su principi – pravila na kojima se zasniva priprema, izrada i izvršenje budžeta. Oni su univerzalna pravila kojih treba da se pridržava donosilac budžeta u cilju kvalitetnog  ostvarenja osnovnih funkcija budžeta.

Praktičan značaj i zadatak budžetskih načela je da „budžet učine racionalnijim, preglednijim i eficijentnim, prema tome pogodnijim za obavljanje kontrole nad njim.“25

1.8.1.

Statička (formalna) načela – su ona pravila koja se odnose na sadržaj i formu budžeta.

načelo potpunosti - predvidja obavezu da budžet sadrži sve prihode i rashode države.

načelo jedinstvapredvidja da svi prihodi i rashodi budu prikazani u jednom (budžetskom) aktu.

načelo neefektacije – je princip sveukupnog pokrića tj. da se sa svim prihodima „pokrivaju“ sve društvene potrebe. Onemogućava uvodjenja pravila da se odredjeni prihod vezuje za isplatu odredjenog rashoda.

1.8.2.

Dinamička (materijalna) načela su ona pravila koja se odnose na:

-

budžetsku proceduru  i

-

(sastavljanje, predlaganje i utvrdjivanje) -  Izvršavanje budžeta.

načelo realnosti (tačnosti) – podrazumjevaju da se svi javni prihodi i rashodi što realnije i tačnije prikažu u budžetu.

načelo ravnoteže – podrazmjeva da su javni rashodi u budžetu uravnoteženi (izjednačeni) sa javnim prihodima iskazanim u budžetu države.

načelo javnosti (transparentnosti) – znači obavezu države da ukupnoj javnosti omogući da se upozna sa vrstom i veličinom budžetskih prihoda i rashoda:

24 Zakon o budžetu („Sl. list RCG”, br. 40/01, 71/05 , „Sl. list Crne Gore”, br. 12/07, 13/07)

25 Danilo Aleksić – Osnovi javnih finansija, Podgorica 2008. god, str. 256-257

Document info
Document views685
Page views689
Page last viewedThu Jan 19 11:16:30 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments