X hits on this document

690 views

0 shares

0 downloads

0 comments

22 / 125

načelo prethodnog odobrenja (odluka parlametna) - zahtjeva da se budžet kao planski dokument (akt predvidjanja) treba da prethodi svim budžetskim radnjama, tj. odobrenje budžeta od strane Skupštine, mora da prethodi njegovom izvršenju.26

načelo jednogodišnjosti budžeta – načelo trajanja bidžeta ( periodičnosti- godišnjosti) znači da se budžet donosi za odredjeni vremenski period, a teorija i praksa pokazali su da je to period od jedne godine – pri čemu se kalendarska i budžetska godina ne moraju poklapati.27 - (u V.Britani, SAD i Njemačkoj kalendarska i budžetska godina se ne poklapaju)

1.9.

Budžetska klasifikacija

Budžetska klasifikacija28 je sistem jedinstvene klasifikacije na osnovu koje se priprema i izvršava budžet, koji obuhvata:

Organizacionu klasifikacija - koja je struktura kodova koji se koriste za klasifikaciju potrošačkih jedinica i njima podredjenih jedinica u hijerarhijskoj organizacionoj strukturi države.

Ekonomsku klasifikaciju – koja predstavlja strukturu kodova koji se koriste za klasifikaciju prihoda, rashoda, imovine, obaveza i akcijskog kapitala u skladu sa prihvaćenim medjunarodnom klasifikacijom državne finansijske statistike;

Funkcionalna klasifikacija – predstavlja klasifikacijlu funkcija države i opština u skladu sa prihvaćenim medjunarodnim standardima;

Programska klasifikacija – je struktura kodova koji se koriste za klasifikaciju program i podprogama;

Projektna klasifikacija – je struktura kodova koji se koriste za klasifikaciju kapitalnih projekata.

PROCESNI ASPEKTI BUDŽETSKOG PRAVA – budžetske procedure

1.10.

Budžetske proceduresu skup radnji koje se preuzimaju od strane više državnih organa (u zavisnosti o kojoj je fazi postupka riječ) i mogu se klasifikovati u 5 osnovnih:

1.10.1.

Pripremanje i planiranje budžeta – budžetska faza koju sprovodi ministarstvo nadležno za poslove finansija, koje izdaje stručno uputstvo za pripremanje budžeta potrošačkih jedinica, koje su dužne istom podnijeti zahtjev za dodjelu budžetskih sredstava.

Planiranje budžeta države zasniva se na projekcijama ekonomskog razvoja, makroekonomske stabilnosti i ekonomskoj politici.

Tabelarni pregled radnji i rokova u postupku pripreme i planiranja budžeta29

februar

Vlada, na osnovu Smjernica za izradu kapitalnog budžeta,izdaje stručno uputstvo za pripremu kapitalnog budžeta potrošačkih jedinica.

Do

Potrošačke jedinice, koje su predložile kapitalne projekte, dužne su da Min.

26 Danilo Aleksić – Osnovi javnih finansija, Podgorica 2008. god, str. 271

27 Božidar Raičević, Javne finansije, Beograd, 2005. str. 323

28 čl. 3. Zakona o budžetu („Sl. list RCG”, br. 40/01, 71/05 , „Sl. list Crne Gore”, br. 12/07, 13/07)

29  čl. 20 – 22  Zakona o budžetu („Sl. list RCG”, br. 40/01, 71/05 , „Sl. list Crne Gore”, br. 12/07, 13/07)

Document info
Document views690
Page views694
Page last viewedFri Jan 20 11:04:55 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments