X hits on this document

711 views

0 shares

0 downloads

0 comments

23 / 125

15 aprila

finansija podnesu zahtjeve za kapitalne projekte za narednu fiskalnu  godinu.

Do

30 aprila

Vlada odredjuje strateške prioritete ekonomske politike za narednu fiskalnu godinu, na prijedlog organa nadležnog za predlaganje ekonomske politike

maj

Min. finansija priprema i dostavlja Vladi izvještaj o realizaciji makroekonomske i fiskalne politike za tekuću godinu i predlaže ciljeve i smjernice fiskalne politike, na osnovu kojih planira glavne kategorije primitaka i izdataka sa procjenom za naredne tri fiskalne godine.

Jun

Min. finansija, na osnovu odluke Vlade o ciljevima i smjernicama fiskalne politike, izdaje str. uputstvo za pripremanje budžeta p. jedinica za nar. god.

do kraja

avgusta

Potrošačka jedinica podnosi zahtjev Min. finasija za dodjelu budžetskih sredstava za narednu fiskalnu godinu

1.10.2.

Predlaganje budžeta

Bužet, u formi nacrta, predlaže ministarstvo nadležno za poslove finansija Vladi, a Vlada u formi prijedloga Skupštini.

Tabelarni pregled  rokova u postupku predlaganja  budžeta30

oktobar

Min. finasija priprema nacrt zakona o budžetu države i dostavlja ga Vladi

novembar

Vlada utvrdjuje prijedlog zakona i dostavlja ga Skupštini

1.10.3.

Usvajanje  budžeta

Budžet države usvaja Skupština na plenumu, nakon prethodne rasprave na matičnom odboru. Odbor zadužen za budžet države je – Odbor za ekonomiju, finansije i budžet31. Skupština usvaja budžet države većinom glasova prisutnih poslanika na sjednici kojoj prisustvuje više od polovine svih poslanika.32

1.10.4.

Izvršenje državnog budžeta

Izvršenje budžeta sastoji se iz:

Naplate prihoda;

Raspodjele naplaćenih „ubranih“ prihoda;

Trošenja prihoda za utvrdjene namjene.

Za izvršenje budžeta države odgovoran je ministar finansija.  Za zakonito korišćenje sredstava odobrenih potrošačkoj jedinici odgovoran je budžetski izvršilac. Sredstva odobrena potošačkim jedinicma mogu se koristiti do 31 decembra fiskalne godine.

Poslove izvršenja budžeta obavljaju:

Naredbodavcisu organi (lica) koji imaju ovlašćenje da samostalno odlučuju o raspodjeli sredstava koja su ima budžetom raspodjeljenja – starješine organa.

Računopolagačisu lica kojima je povjereno neposredno rukovanje novčanim sredstvima i državnom imovinom – šefovi računovodstva državnih organa.

30  Isto – čl. 23 - 24

31 čl. 43 Poslovnik Skupštine Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 51/06  )

32 čl. 91 stav 1 Ustava Crne Gore („Sl. list CG“, br. 1/07)

Document info
Document views711
Page views715
Page last viewedSat Jan 21 11:53:21 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments