X hits on this document

737 views

0 shares

0 downloads

0 comments

24 / 125

Funkcije naredbodavaca i računopolagača odovjene su jedna od drugih.

Pregled plana i ostvarenja budžeta Crne Gore za period 2004 – 06

Godina

Plan

Ostvarenje

2004

449.158.778,00

439.239.355,00

2005

503.407.632, 00

543.420.610,00

2006

531.462.185,00

587.388.871,00

1.10.5.

Kontrola državnog budžeta

Pravo budžetske kontrole sadržano je u pravu skupštine da vrši:

kontrolu izvršenja budžeta, tj. kontrolu naplate budžetskih prihoda i

kontrolu trošenja ostvarenih prihoda.

Pored navedene parl. -  političke kontrole postoje još dvije vrste kontrola:

upravnu – internu kontrolu

eksternu – institucionalnu kontrolu (eksterna – državna revizija)

Budžetsku kontrolu čine 4 elementa: a) subjekat koji vrši kontrolu – kontrolor, b) subjekat koji je podvrgnut kontroli, c) predmet (oblik) kontrole i d) pravna ovlašćenja  kontrolora radi zaštite pravilnosti i zakonitosti u upravljanju budžetskim sredstvima .33

1.11.

DRŽAVNI TREZOR

1.11.1.

Pojam i osnovne karakteristike državnog trezora

Institut Državnog trezora prvi put se u Crnoj Gori uvodi 2001. god., donošenjem Zakona o budžetu. Državni trezor formira se u Ministarstvu finansija. Službe trezora obavljaju „završne aktivnosti u proceduri podmirivanja javnih rashoda – naplate prihoda i plaćanja obaveza.  Službe trezora obuhvataju upravljanje monetarnim prilivima i odlivima blagajne države i javnih ustanova“34

Uputstvom o radu državnog trezora35 bliže su uredjeni postupci izvršenja budžeta, kontrola finansijskih transkacija, obezbjedjenje likvidnosti

33 G.Jeknić Paović "Budžetsko pravo", Podgorica, 2007. god., str. 16

34 G.Jeknić Paović "Budžetsko pravo", Podgorica, 2007. god., str. 104

35 Uputstvo o radu državnog trezora („Sl. list RCG“, br. 64/01)

Document info
Document views737
Page views741
Page last viewedTue Jan 24 01:13:59 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments