X hits on this document

456 views

0 shares

0 downloads

0 comments

25 / 125

konsolidovanog računa trezora, upravljanje domaćim i spoljnim dugom države kao oblik i sadržaina obrazaca za glavnu knjigu trezora.

Konsolidovani račun trezora su svi računi na kojima se evidentira državni novac, a koji su u funkciji budžeta države ili opštine. Ni jedan izdatak sa Konsolidovanog računa trezora ne smije se isplatiti ako nije odobren zakonom (godišnjim) o budžetu države.

Glavna knjiga trezora je osnovna knjiga dvojnog knjigovodstva, koja služi za knjiženje promjene stanja na kontima. Primici (prihodi) budžeta države, ugovorene obaveze, izdaci, izvršene uplate i isplate moraju biti evidentirane u glavnoj knjizi trezora.

1.11.2.

Poslovi državnog trezora

Poslovi državnog trezora uredjeni su članom 54 Zakona o budžetu, medju kojima su:

Izvršava plaćanje na bazi dokumentacije i podataka dostavljenih od strane potrošačkih jedinica;

Vodi glavnu knjigu trezora;

Upravlja računovodstvenim sistemom državnih primitaka;

Obradjuje naloge za potrošnju sredstava;

Priprema završni račun budžeta države;

Vodi računa da budžetski izvršioci ne prekorače iznos odobrenih sredstava;

Upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na Konsolidovanom računu trezora;

Vodi evidenciju o državnoj imovini;

Upravlja dugom nastalim po osnovu hartija od vrijednosti koje je emitovala država;

Upravlja dugom nastalim po osnovu datih garancija i uzetih zajmova;

Upravlja domaćim i spoljnim dugom;

Upravlja stranim donacijama, pomoćima i zajmovima

Vrši i  druge poslove utvrdjene članom 54 Zakona o budžetu.

1.12.

ZAVRŠNI RAČUN BUDŽETA

1.12.1.

Pojam i osnovna svojstva završnog računa budžeta države

Završni račun budžeta predstavlja konačnu sliku izvršenja budžeta. On je izvještaj o tome kako su ostvarena predvidjanja budžeta za predmetnu godinu i sadrži pregled svih ostvarenih prihoda i rashoda budžeta za godinu za koju se donosi.

Predstavlja osnovni instrument preko koga skupština kao predstavničko tijelo kontroliše izvršenje budžeta, kroz pregled ostvarenja

Document info
Document views456
Page views460
Page last viewedWed Dec 07 15:34:26 UTC 2016
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments