X hits on this document

664 views

0 shares

0 downloads

0 comments

26 / 125

svih planiranih prihoda i rashoda. Praktičan značaj završnog računa ogleda se u tome što se pomoću njega dolazi do uvida u finansijske tokove države u prethodnom budžetskom periodu.36

Završni račun budžeta sastavlja se odmah po završetku budžetske godine za koju se sastavlja. Taj rok je u raznim zemljama je različit i iznosi 4 do 9 mjeseci.

Tabelarni pregled  rokova u postupku predlaganja i usvajanja završnog računa 37

do 1 juna

Min. finasija priprema nacrt zakona o završnom računu budžeta države i dostavlja ga Vladi

do kraja juna

Vlada utvrdjuje prijedlog zakona o završnom računu budžeta države

do kraja jula

Vlada dostavlja prijedlog završnog računa budžeta države Skupštini

1.12.2.

Sadržaj završnog računa

Završni račun budžeta ima tri oficijelna dijela38:

Opšti dio koji sadrži ukupan iznos planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda, sredstva stalne rezerve, način pokrivanja deficita i raspored ostvarenog suficita;

Posebni dio sadrži planirani i ostvareni raspored sredstava prema namjenama i korisnicima;

Bilans stanja sredstava koji sadrži nepokretnosti i pokretne stvari, kao i bilans neizmirenih obaveza i eventualnih potraživanja

Završni račun budžeta države mora biti sastavljen39 u skladu sa sadržajem i klasifikacijom budžeta i obavezno sadrži:

1.

početno i završno stanje Konsolidovanog računa trezora

2.

pregled izvršenih odstupanja u odnosu na planirane iznose

3.

izvještaj o uzetim pozajmicama

4.

izvještaj o izdacima budžetskih rezervi

5.

izvještaj o garancijama datim tokom fiskalne godine

6.

izvještaj o kapitalnim projektima

7.

izvještaj o realizaciji programskog budžeta

8.

izvještaj o državnom dugu i izdatim garancijama

9.

izvještaj o otpisanim poreskim i neporeskim potraživanjima tokom poreske godine.

Svaka potrošačka jedinica dužna je da do 31 marta Ministarstvu finansija podnese Godišnji finansijski izvještaj o korišćenju sredstava za prethodnu godinu (na posebno utvrdjenom obrascu).

Postupak pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izvještaja potrošačkih jedinica uredjen je posebnim Pravilnikom o načinu pripreme, sastavljanju i podnošenju finansijskih izvještaja budžeta, vanbudžetskih fondova i jedinica lokalne samouprave.40

36 Danilo Aleksić – Osnovi javnih finansija, Podgorica 2008. god, str. 288

37  čl. 49 - 50 Zakona o budžetu („Sl. list RCG”, br. 40/01, 71/05 , „Sl. list Crne Gore”, br. 12/07, 13/07)

38 Božidar Raičević – Javne finansije, Beograd, 2005. god., str. 327

39 čl. 51 Zakona o budžetu („Sl. list RCG”, br. 40/01, 71/05 , „Sl. list Crne Gore”, br. 12/07, 13/07)

40 vidi – „Sl. list RCG”, br. 03/06

Document info
Document views664
Page views668
Page last viewedWed Jan 18 12:32:25 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments