X hits on this document

708 views

0 shares

0 downloads

0 comments

3 / 125

S a d r ž aj

str

Predgovor

Recenzija

Uvod

V

VII

IX

OSNOVI BUDŽETSKOG PRAVA

   Uvid u osnove budžetskog prava

   Pojam janog sektora i razlika izmedju javnih finansija i budžeta

   Definicija državnog budžeta

   Terminološko i pojmovno odredjenje budžeta

   HRonologija (istorijat) razvoja budžeta

   Osnovne karakteristike, funkcije i struktura budžeta

   Fiskalno opterećenje i državni budžet

   Osnovna obilježja budžeta

   Budžetska načela

   Budžetska klasifikacija

   Procesni aspekti budžetskog prava

   Državni trezor

   Završni račun budžeta

VRSTE BUDŽETSKIH KONTROLA

   Upravna kontrola

   Eksterna (računsko – sudska) budžetska kontrola

   Politička (parlamentarna) budžetska kontrola

OSNOVI EKSTERNE REVIZIJE

   Uloga eksterne revizije kao oblika budžetske kontrole

   Vrhovna državna revizija u sistemu podjele vlasti

   Ciljevi eksterne revizije javnog sektora

   Terminološko i pojmovno odredjenje revizije

   Definicija državne revizije

   Definicija državnog revizora

   Razlika izmedju javne (državne) i komercijalne revizije

   Institucionalni okvir za vršenje državne revizije

   Ustavno uredjenje vrhovnih organa revizije javnog sektora u Evropi

   Medjunarodni revizorski standardi

VRSTE EKSTERNIH REVIZIJA JAVNOG SEKTORA

   Vrste revizija prema metodu

   Vrste revizija prema vremenu kontrole

   Vrste revizija prema subjektima

   Vrste revizija prema predmetu

1

3

3

4

4

5

5

7

7

8

9

10

12

13

15

17

19

20

25

25

26

27

28

28

29

29

30

32

35

37

39

39

40

40

Document info
Document views708
Page views712
Page last viewedSat Jan 21 03:19:31 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments