X hits on this document

752 views

0 shares

0 downloads

0 comments

30 / 125

S obzirom da se u budžetu država koncentriše i preko 50 % bruto društvenog proizvoda (BDP), te da se vrši njihova dalja alokacija neophodni su institucionalni mehanizmi kontrole, kao bi se osiguralo raspolaganje državniim sredstvima  od strane korisnika budžeta na zakonit način, u skladu sa namjenama i u iznosima utvrdjenim budžetom.

Postoji više vrsta podjela državne kontrole javnih sredstava (fiskalne i nefiskalne imovine), ali primarna, za dalje razumjevanje, je podjela prema ORGANIMA koji vrše kontrolu:

UPRAVNA – (interna, unutrašnja) kontrola (revizija)

Ministarstvo finansija

EKSTERNA – (računsko-sudska) revizija

Državna revizorska institucija Crne Gore

PARLAMENTARNO – POLITIČKA (skupštinska) kontrola

Skupština Crne Gore

Skupštine jedinica lokalne samouprave

Zajednički imenitelj ovih tri kontrole je da se sve mogu podvesti pod budžetsku kontrolu, mada eksterna državan revizija ima širi opseg od same kontrole državnog budžeta.

2.1.

         Upravna kontrola  (interna, unutrašnja ili administrativna)

Upravna kontrola u pravnoj teoriji definiše se kao takav oblik kontrole u kojoj „više tijelo uprave kontroliše kako niži (podredjeni) organ prikuplja javne prihode i raspolaže njima“.46 Najviše tijelo uprave budžetske kontrole je ministarstvo nadležno za poslove finansija. Upravna kontrola ima veliki značaj i primjenjena je u svim savremenim državnim sistemima i može se manifestovati kao prethodna ili naknadna kontrola.

Upravna kontrola se definiše i kao interna ili unutrašnja revizija jer se obavlja unutar korisnika budžetskih sredstava i prof Jelčić je opisuje kao „uzajamnu kontrolu proračunskog naredbodavca i računopolagača“.

Interna kontrola osigurava da se vladini programi izvrše i postignu planirane rezultate, da su resursi koji se koriste u izvršavanju takvih programa kozistentnisa navedenim ciljevima i zadacima, da su vladini programi zaštićeni od nedjelotvornog korišćenja resursa, malverzaicja i pogrešnog upravljanja i da se blagovremeno i pouzdano izvještava o informacijama neophodnim za donošenje odluka.“47

Definicija Interne revizije – to je nezavisna i objektivna aktivnost koja pruža garancije i usluge konsaltinga, dizajnirana na način da podigne  vrijednost i poboljša poslovanje kontrolisane organizacije“48

U crnogorskom pravnom poretku ona je uredjena Zakonom o budžetu, kao interna revizija 49 (sa intencijom da se postupak i drugi elementi interne kontrole u budućnosti urede posebnim zakonom). Sprovodi je Ministarstvo finanija.

46 B. Jelčić, Financijsko pravo i financijska znanost, Zagreb 1998. god. strana 514

47 M.Andrić, B.Krsmanović, N.Čalija, D. Kulina: Revizija javnog sektora, Subotica 2007. god, str. 6

48 Definicija po Institutu internih revizora (institute of Internal Auditors – IIA)

49 član  56 Zakona o budžetu („Sl. list RCG”, br. 40/01)

Document info
Document views752
Page views756
Page last viewedTue Jan 24 21:39:29 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments