X hits on this document

636 views

0 shares

0 downloads

0 comments

32 / 125

-

sve siteme unutrašnje kontrole i procedure u javnim institucijama, te pomaže u stvaranju sigurnosti da se javna sredstva namjenski troše i da se njima podiže vrijednost uloženog.

2.2.

         Eksterna (računsko-sudska) budžetska kontrola54

Izgradnja demokratskog društva nemoguća je bez jakih mehanizama kontrole, posebno u dijelu raspolaganja i upravljanja javnim finansijama i državnom imovinom. Danas, sa stanovišta modernih demokratija, izvještaj o trošenju javnih sredstava sačinjen od samih organa izvšne vlasti nije dovoljan.

Savremeno poimanje kontrole zahtjeva kontrolu od strane nezavisnih, samostalnih računsko-sudskih organa normiranih u ustavu i na zakonu zasnovanih.

Vrhovna revizorska institucija treba da prikupi dovoljno dokaza na osnovu kojih će se autoritativno zaključiti da li su ciljevi postavljeni prilikom usvajanja budžeta i drugih programskih dokumenta ostvareni ili ne, i da li su finansijska sredstva utrošena u skladu sa odobrenjem, te da li izvještaj o realizaciji prezentuje stvarno stanje i da li je u skladu sa odgovarajućim standardima.

Eksterna, računsko-sudska državna revizija je kontrola koju obavljaju tijela nezavisna i samostalna od izvršne vlasti postavljena od strane nacionanog parlamenta.

Da bi ovakve specijalizovane institucije mogle da budu potpuno nezavisne u svom radu od organa čiju kontrolu vrše, u mnogim državama one su:

ustavna materija

osnivanje i funkcionisanje je uredjeno posebnim zakonom.

Vrhovna državna revizija ne može dati mišljenje o:

svrsishodnosti ciljeva i

visini finansijskih sredstava sa kojom se ciljevi postižu.

Državna revizija, u formi izvještaja vrhovnog organa revizije, treba da omogući poslanicima u nacionalnim skupštinama da donesu političku odluku o kvalitetu završnog računa budžeta i procjene kvalitet trošenja i raspolaganja javnim finansijama i državnom imovinom od strane kontrolisanih organa odnosno od strane budžetskih korisnika, vanbudžetskih fondova, lokalne samouprave i drugih subjekata koji koriste javna sredstva.

Lima deklaracija, koja se u revizorskom esnafu tretira kao "Magna carta revizije javnog sektora", polazi od premise da je koncept i osnivanje državne revizije svojstveno upravljanju javnim finansijama, jer rukovodjenje javnim finansijama predstavlja „čin javnog povjerenja“.

Značaj ovog oblika kontrole pokazuje i činjenica da su vrhovni organi revizije formirani relativno rano, tako da je ovaj organ formiran u Njemačkoj još 1714. god. (Pruska), u Francuskoj 1807. god., Italiji 1862. god., Velikoj Britaniji 1886. god. itd.

54 dr S. Komazec – dr Ž. Ristić, Javne finansije, Beograd, 2001.

Document info
Document views636
Page views640
Page last viewedMon Jan 16 11:36:43 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments