X hits on this document

678 views

0 shares

0 downloads

0 comments

35 / 125

"poboljšati učinci u dijelu ostvarivanja ciljeva institucije, tako što se kroz sistematičan pristup procjenjuje i poboljšava djelotvornost upravljanja rizikom i procesima rukovodjenja", dok se

eksterna revizija sastoji se od

"procesa koji imaju za cilj da obezbjede da se planiranje budžeta, njegovo utvrdjivanje i korišćenje javnih resursa odvija u skladu sa zakonom i da budu usmjereni ka ostvarivanju ciljeva koje utvrdi zakonodavna i izvršna vlast".61

Organ eksterne revizije na nacionalnom nivou ima karakter vrhovnog i njegov konačni nalaz se ne može "pobijati" radnjama drugog organa, a parlament ga ne usvaja već samo razmatra prilikom usvajanja završnog računa.

U savremenoj budžetsko-pravnoj teoriji, dakle, jasno se pravi razlika izmedju interne i eksterne kontrole i ističe da je:

"institucionalna, eksterna i stručna kontrola izvršenja budžeta najefikasniji, najuspješniji i najznačajniji oblik budžetske kontrole u jednoj zemlji".62

2.3.

         Politička BUDŽETSKA kontrola  (parlamentarna)  jeste kontrola koju obavlja predstavničko tijelo, po pravilu, pri raspravi o završnom računu budžeta države.

Državni budžet je:

Politički dokument ovlašćenja i kontrole parlamenta nad izvršnom vlašću;

Računovodstveni dokument na bazi kojeg država vodi svoje upravljanje javnim finansijama;

Strateški planer i osnovni parametar preko kojeg se procjenjuju ovlašćenja i vrši kontrola djelatnosti izvršne vlasti.63

Politička kontrola budžeta je, po vremenu obavljanja, izrazito naknadna kontrola.

Politička budžetska kontrola se naziva i skupštinskom, predstavničkom ili parlamentarnom kontrolom. Revizija javnih rashoda je parlamentarna funkcija nadzora nad usmjeravanjem i trošenjem budžetskih sredstava. S obzirom na to da parlament odobrava sredstva sa karakterom javnih rashoda, logično je da on sprovodi i nadzor preko državne revizije.

O trošenju sredstava parlament treba da bude informisan ne samo u smislu da li su sredstva potrošena već i:

da li su potrošena u skladu sa odobrenjem;

da li je izvještaj o trošenju prikazan u skladu sa odgovarajućim standardima;

kakvo je mišljenje kompententne i nezavisne institucije o trošenju tih sredstava.

61 Isto, str. 68

62 Isto.

63 G. Jeknić, "Budžetska kontrola – jugoslovensko i italijansko pravo", Podgorica, 2000.

Document info
Document views678
Page views682
Page last viewedThu Jan 19 03:03:19 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments