X hits on this document

533 views

0 shares

0 downloads

0 comments

38 / 125

IIIOSNOVI EKSTERNE REVIZIJE

3.1.Uloga eksterne revizije kao oblika budžetske kontrole

Za zakonito i uspješno funkcionisanje javnog sektora od posebne važnosti je postojanje institucionalne, stručne i nezavisne eksterne kontrole raspolaganja javnim finansijama i državnom imovinom. Postojanje ovog oblika kontrole umanjuje mogućnost zloupotrebe državnih sredstava, podiže stepen povjerenja gradjana u javni sektor i motiviše fizička i pravna lica da izvršavaju svoje poreske i druge fiskalne obaveze. Tu se inkorporira pravo javnosti da bude potpuno, tačno i blagovremeno informisana o načinu potrošnje javnih sredstava, zakonitosti i cjelishodnosti iste.

Izvještaj o utrošku javnih prihoda i načinu upravljanja državnom imovinom sačinjen samo od resornog ministarstva, kao upravnog organa izvršne vlasti, koji se podnosi Skupštini preko vladinog završnog računa budžeta nije, po mjerilima savremene demokratije, dovoljan. Stoga se formiraju, od strane predstavničkih organa, vrhovne revizorske institucije (VRI/SAI)66 kao funkcionalno, organizaciono i finansijski nezavisni organi

66 Skraćenica SAI označava – Sumpreme Audit Institution (eng.), u prevodu: vrhovnu revizorsku instituciju.

Document info
Document views533
Page views537
Page last viewedSat Dec 10 13:03:49 UTC 2016
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments