X hits on this document

697 views

0 shares

0 downloads

0 comments

39 / 125

kontrole javnog sektora.

Revizija javnog sektora je državna funkcija, koja se, po pravilu, ne može prenijeti na komercijalno preduzeće za pružanje revizorskih usluga. Da bi državni organ revizije mogao ispuniti svoju funkciju i obezbjediti kontrolu, transparentnost i odgovornost u upravljanju javnim finansijama i državnom imovinom, neophodno je da ima:

a)

ustavno definisanu poziciju vrhovnog, nezavisnog i samostalnog organa;

b)

zakonom uredjen postupak osnivanja, definisanu nadležnost i organizaciju;

c)

stručan i profesionalno osposobljen revizorski kadar;

d)

primjenjene medjunarodne revizorske standarde, za oblast revizije javnog sektora, u postupcima i revizorskim radnjama.

Nezavisna i eksterna kontrola rada državnih organa i kontrolni nezavisni mehanizmi danas su nezaobilazan parametar u definisanju stepena demokratske izgradnje odredjene državne zajednice.

Primarna uloga revizije nije sankcija već preventiva i unapredjenje rada subjekta revizije, a mjera "privodjenja pravu", za slučaj daljeg nezakonitog rada, sadržana je u funkcionalnoj povezanosti sa drugom vrstom kontrole političko- parlamentarnom. Medjutim, to ne isključuje u potpunosti mogućnost vodjenja prekršajnih ili krivičnih postupaka od strane organa revizije, kada u toku vršenja revizije dodje do saznanja da "postoji osnovanja sumlja da je izvršeno krivično ili neko drugo kažnjivo dijelo".

Ovako definisana pozicija ovog organa, sa širokim kompetencijama i ovlašćenjima za vršenje kontrola ali bez mogućnosti direktnog sankcionisanja, dovela je do toga da u zajednici revizora javnog sektora on stekne epitet "tigra bez zuba".

Vrhovni nacionalni zakonodavni organ (Skupština, Parlament, Kongres, Duma, Senat, Sabor, Sejm...), konstituisan kao predstavničko tijelo od izabranih poslanika, vrlo heterogene profesionalne strukture nije u mogućnosti kvalitetno obaviti kontrolu upravljanja i trošenja javnih sredstava, ukoliko ne raspolaže sa nalazima vrhovnog organa državne revizije, koji treba da im kompetentno, stručno i nepristrasno pomognu prilikom izjašnjenja o završnom računu državnog budžeta.

Postupkom revizije omogućava se da javna sredstva ostvarena ubiranjem poreza, doprinosa, carina, taksi i drugih prihoda, koje država ostvaruje na bazi svog fiskalnog suvereniteta, kao i državna imovina i imovina lokalne samouprave, dobijaju viši stepen zaštite u pogledu pravilnog i cjelishodnog raspolaganja njima.

Kontrolom izvršenja budžeta moguće je provjeriti da li rad vlade i drugih kontrolisanih subjekata "odgovara stvarnom programu, na bazi kojeg je dobila povjerenje predstavničkog tijela gradjana, predstavlja politički dogadjaj najvišeg ranga u svim savremenim

Document info
Document views697
Page views701
Page last viewedFri Jan 20 16:27:59 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments