X hits on this document

687 views

0 shares

0 downloads

0 comments

41 / 125

objektivna realnost".69 Za razliku od ranijeg poimanja institucije revizije koje se ograničavalo samo na utvrdjivanje tačnosti računa, savremen pristup reviziji pored revizije pravilnosti (zakonitosti) obuhvata primjenu "3 e" revizije efikasnosti, efektivnosti i ekonomičnosti.

Cilj revizje nije ograničen samo na kontrolu završnog računa, tj. potvrdu da su godišnji obračuni državnih prihoda i rashoda korektno proknjiženi i da je on korektno prikazan u završnom računu budžeta. Cilj revizije je da utvrdi da li su:

utvrdjeni projekti, politički programi i djelatnosti organa vlasti i javnih preduzeća kao i posebnih fondova koji se finansiraju javnim sredstvima, bili uspješni;

i da li su realizovani uz najmanje moguće finansijske troškove i upravno-tehnički utrošak.

Shodno tome, u teorijskoj i praktičnoj primjeni revizije, izvršena je podjela na dva osnovna tipa revizije:

revizija pravilnosti (zakonitosti);

revizija uspjeha (ekonomičnosti, efikasanosti i efektivnosti).

Medjunarodni standardi revizije70 odredjuju da je "cilj revizije da omogući revizoru da izrazi mišljenje o tome da li su finansijski izvještaji, po svim bitnim pitanjima, sastavljeni u skladu sa indentifikovanim okvirom za finansijsko izvještavanje".

Revizorski standardi su "autoritativna saopštenja kojima se daju uputstva o osnovnim principima profesionalnog i ličnog ponašanja koje revizor treba da primjeni pri planiranju, izvršenju i izvještavanju".71

Zadatak revizije je da:

potpuno i tačno informiše gradjane o tome da li se javna sredstva koriste u skladu sa propisima i da li su organi koji upravljaju javnim sredstvima ostvarili ciljeve koji su planirani i za koje su budžetom opredjeljena sredstva. Stoga je revizija javnih rashoda jedan od glavnih instrumenata kojima se podiže odgovornost nosilaca javnih ovlašćenja i podiže povjerenje javnosti u javni sektor.

3.4.Terminološko i pojmovno odredjenje revizije

Termin „revizija“ potiče od latinskog izraza revisio koji označava – "ponovno vidjenje, ponovno gledanje".

Prema Vujakliji72 termin "revizija" pored „ponovnog vidjenja, ponovnog gledanja“, označava  i „pregled, obnovu procesa, poslednji pregled“.

Pojam revizije u medjunarodnoj pravnoj i ekonomskoj teoriji i praksi sve više dobija šire značenje i pojavljuje se u više oblika (eng. audit

69 Andrić-Krsmanović-Jakšić, nav. delo, str. 20.

70 http://www.ifac.org

71 B. Vitorović, "Revizija javnih rashoda u svjetskoj teoriji i praksi i potreba za njenim uvodjenjem u SRJ", str. 53.

72 Milan Vujaklija, Leksikon stranih riječi i izraza, Prosveta, Beograd, str. 808.

Document info
Document views687
Page views691
Page last viewedThu Jan 19 19:23:44 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments