X hits on this document

686 views

0 shares

0 downloads

0 comments

42 / 125

pregled računa, revizija, v. sl. pregledati). U savremenoj ekonomskoj misli revizija predstavlja „svaku sistemsku i detaljno provedenu naknadnu kontrolu poslovanja“.

Kukoleča 73 u svom „Organizaciono poslovnom leksikonu“ odredjuje da: revizija finansijskog poslovanja obuhvata detaljno ispitivanje čitavnog poslovanja u odredjenom periodu ili ispitivanje jednog užeg sektora i vrši se kada je potrebno precizno rasvjetliti pravo stanje, kad se sumlja na postojanje finansijskih zloupotreba ili kad je to potrebno organima upravljanja iz nekih posebnih razloga“.

3.5.Definicija državne revizije

Revizija javnog sektora74 zasniva se na programskim osnovama Lima deklaracije i standardima INTOSAI-a. Teorijom i praksom revizije u svijetu bavio se veliki broj autora, institucija i asocijacija. Tako je npr. Komitet za osnovne koncepte revizije Američkog Instituta ovlašćenih javnih računovodja definisao reviziju kao:

„Sistematski proces napristrasnog prikupljanja i vrednovanja dokaza o nekim tvrdnjama koje se odnose na ekonomske aktivnosti i dogadjaje. Revizija ima za cilj utvrdjivanje stepena korespondentnosti izmedju datih tvrdnji i nekog prethodno definisanog kriterijuma, kao i saopštavanje rezultata tih uporedjivanja zainteresovanim korisnicima“.75

Po drugoj definiciji76 revizija se odredjuje kao: „Sistemski proces, koji izvodi nezavisan i kompetentan revizor, koji skuplja i vrednuje dovoljne i relevantne dokaze o poslovnim transakcijama i njihovim posljedicama da bi utvrdio na koji je način stanje, vlasništvo, vrednovanje i objelodavanje tih aktivnosti iskazano u računovodstvu i nivo saglasnosti iskazivanja tih promjena sa računovodstvenim standardima. Utvrdjeni rezultati nalaza se, na odgovarajući način, saopštavaju zainteresovanim korisnicima u vidu revizorskog izvještaja“.

Revizija javnog sektora može se definisati i kao:

Metodološki utvrdjen i sistematski proces prikupljanja i vrednovanja dokaza u postupku kontrole državnih organa i drugih subjekata koji raspolažu javnim sredstvima, koji vrši nezavisan i kompetentan državni revizor u skladu sa ustanovljenim revizorskim i računovodstvenim standardima, u cilju utvrdjivanja da li su finansijski izvještaji pravilno sastavljeni, te da li je upravljanje javnim finansijama i državnom imovinom vršeno uspješno shodno utvrdjenim politikama.

3.6.Definicja držvnog revizora

73 Dr S. Kukoleča, "Organizacioni poslovni leksikon izraza, pojmova i metoda", Zavod za ekonomske

 ekspertize, Beograd, 1990, str. 1319.

74 R. Hayers, A.Schilder, R. Dassen, F.Wallage: Principi prvizije – medjunarodna perspektiva, B. Luka 2002.

75 Navedeno prema: David Ricchiute: Auditing – principles and standards, Boston, 1989, str. 215

76 Andrić-Krsmanović-Jakšić, nav. delo, str. 17

Document info
Document views686
Page views690
Page last viewedThu Jan 19 15:34:46 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments