X hits on this document

653 views

0 shares

0 downloads

0 comments

44 / 125

nacionalnom zakonodavstvu,84 njih može osnovati lice koje ima licencu revizora uz uslov da u stalnom odnosu ima još najmanje dva ovlašćena lica sa licencom i da je kao društvo (pravno lice) registrovano kod nadležnog suda.

3.8.Institucionalni okvir za vršenje državne revizije

"Koncept i uspostava revizije su prirodjeni javnoj finansijskoj administraciji pošto upravljanje javnim prihodima predstavlja čin javnog povjerenja.

Revizija nije sama sebi cilj, već neophodni dio regulatornog sistema čiji je cilj da se:

dovoljno rano otkriju odstupanja od prihvaćenih standarda i kršenja principa legalnosti, efikasnosti, djelotovornosti i ekonomičnosti finansijskog upravljanja kako bi se:

-

omogućilo preduzimanje kolektivnih mjera u pojedinačnim slučajevima,

-

odgovorne osobe prihvatile odgovornost, ako bi se obezbjedilo kompenziranje ili

-

preduzeli koraci na sprječavanju ili barem otežavanju takvih prekršaja."85

Da bi se ostvarila ova, osnovna funkcija državne revizije na koju poziva u svom prvom stavu Deklaracija iz Lime o smjernicma za vršenje revizije javnog sektora, neophodan je institucionalni okvir za vršenje revizije javnog sektora, tj. državni organ ustavno definisan i zakonom uredjen.

Organizacije za vršenje revizije imaju različito odredjenje kada su u pitanju nazivi organa ali, ukupno posmatrano, one se sve nazivaju vrhovnim revizorskim institucijama (VRI), od kojih pojedine, posebno u Evropi, imaju tradiciju dugu i po nekoliko vjekova.

Pojedini autori i izvori86, razlikuju tri vrste vrhovnih revizorskih institucija:

a)

Prva vrsta je "sud sa sudskim funkcijama" (npr. Cour des Camptes u Francuskoj, Corti dei Conti u Italiji, Curtea de Conturi u Rumuniji). Sudske funkcije "sudova" variraju, ali generalno ukazuju na obavezu da se gone i kazne oni za koje sud ustanovi da su prekršili finansijske odredbe. Medjutim, važno je konstatovati da nekoliko vrhovnih revizorskih institucija u Evropi koje sadrže odredjenje "sud" u sklopu svog zvaničnog imena "imaju jako ograničena sudska ovlašćenja ili ih uopšte nemaju";

b)

Druga vrsta je "kolegijalno tijelo bez sudske funkcije", ali sa kolegijalnim postupcima odlučivanja sličnim kao kod sudova (npr. Najvyssi kontrolni urad u Češkoj Republici, Bundesrechnungshof u Njemačkoj, Algemene Rekenkamer u Holandiji). Evropski revizorski

84 Vidi: Uputstvo za obavljanje revizorskih poslova u Republici Crnoj Gori, "Sl. list RCG", br. 59/02.

85 Opširnije vidi: Lima deklaracija o smjernicma za pravila vršenja revizije.

86 “Upravljanje javnim izdacima“, poglavlje 14 „Vanjska revizija“, str. 342, Zagreb 2002.

Document info
Document views653
Page views657
Page last viewedTue Jan 17 17:31:53 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments