X hits on this document

725 views

0 shares

0 downloads

0 comments

48 / 125

koje su mogle, po njegovom mišljenju, nastati, ili o nekom prestupu koji se mogao desiti.

(4) Članovi Računskog suda uživaju istu nezavisnot i stalnost funkcije i predmet su iste nespojivosti funkcija kao i sudije.

(5) Organskim zakonom se bliže određuje članstvo, organizacija i dužnosti Računskog suda.

3.8.5.Slovenija 92

U Ustavu Slovenije nacionalni revizorski sud »Slovensko računsko sodišće« normiran je u članovima 150 i 151:

(1) Računski sud je najviši organ* za nadzor nad državnim budžetom i svim  javnim rashodima.

(2) Organizacija i ovlašćenja Računskog suda predviđena su zakonom.

(3) Računski sud je nezavisan u vršenju svojih dužnosti i vezan Ustavom i zakonom.

(4) Članove Računskog suda imenuje Državna Skupština.

*Nacionalnim zakonom93 Računski sud Slovenije je ustanovljen kao najviši organ revizije za kontrolu državnih računa, budžeta države i cjelokupne javne potrošnje u RS. Računski sud je u odnosu prema drugim organima samostalan i nezavisan državni organ. Akta sa kojima Računski sud izvršava svoju revizijsku nadležnost nije dozvoljeno pobijati na sudu kod drugih državnih organa.

3.8.6.Ruska federacija 94 - Контрольно-ревизионная деятельность

Revizorska institucija Ruske Federacije kao trajno operativni, nezavisni organ kontrole državnih finansija vrši svoje aktivnosti u skladu sa Ustavom Ruske Federacije (članovi 101-103), Saveznim zakonom o Vrhovnoj revizorskoj instituciji Ruske Federacije i drugim normativnim aktima Federacije.

U Ustavu Ruske federacije, članom 101, normira se sljedeće:

(1) Savjet Federacije među svojim članovima bira predsjednika Savjeta i njegove zamjenike. Državna Duma među svojim članovima bira predsjednika Dume i njegove zamjenike.

(2) Predsjednik Savjeta Federacije i njegovi zamjenici i predsjednik Dume i njegovi zamjenici predsjedavaju sjednicama i vrše nadzor nad internim pravilima institucije.

(3) Savjet Federacije i državna Duma formiraju komitete, komisije, vrše nadzor nad pitanjima koja se tiču njihove nadležnosti i sprovode parlamentarna saslušanja.

(4) Svaka institucija usvaja sopstvena pravila i rješava pitanja interne organizacije i podjele poslova.

92 http://www.rs-rs.si

93 “Službeni list Republike Slovenije”, br.11/2001

94 http://www.ach.gov.ru

Document info
Document views725
Page views729
Page last viewedMon Jan 23 03:11:41 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments