X hits on this document

713 views

0 shares

0 downloads

0 comments

50 / 125

autoritativna saopštenja kojima se daju uputstva o osnovnim principima profesionalnog i ličnog ponašanja koje revizor treba da primjeni pri planiranju, izvršenju i izvještavanju.99

Standardi INTOSAI-a, usvojeni su na XIV kongresu 1992. god. (oktobar), u Washingtonu, a sačinio ih je Komitet za standarde revizije. Prethodno je Upravni odbor za standarde revizije odobrio ove standarde na svojoj 35. sjednici u Washingtonu, oktobra 1991. Standardi su dopunjeni na XV kongresu 1995. god., u Kairu. Dopunjeno izdanje INTOSAI revizorskih standarda predstavlja značajan korak na putu razvoja istinski međunarodnih standarda revizije. Oni proističu iz preporuka sa XIII kongresa INTOSAI (Berlin), u kojima je predloženo da se prethodne verzije dopune »kako bi se uzele u obzir posebne potrebe zemalja čije su SAI konstitusane kao računski sudovi«.100

Prema mišljenju Upravnog odbora i Odbora za standarde revizije ovi standardi predstavljaju »živi« dokument. Kao takvi, »oni treba da odražavaju, koliko je moguće, aktuelne tokove, rješenja i probleme u metodologiji i praksi revizije«.

INTOSAI standardi revizije nemaju obavezujući karakter za članice organizacije. Oni odražavaju primjenu »najbolje prakse« dogovorene izmedju nacionalnih SAI. Svaka SAI treba sama da procijeni do koje mjere treba ove standarde obavezno primjenjivati. Dakle, oni nijesu strogo obavezni za države članice ove asocijacije već predstavljaju osnov za donošenje nacionalnih revizorskih standarda, ostavljajući mogućnost da ih država članica direktno primjeni u svojim procedurama.

Revizorski standardi INTOSAI-a su:

uputstva za rad revizije, sredstvo kojim se mjeri kvalitet revizije, garancija da je revizija uradjena profesionalno, stručno i pravilno.

nastali su kao izraz potreba za ujednačavanjem revizorske prakse, primjenom jednoobrazne procedure i pravila u revizijama državnih i korporativnih subjekata revizije.

-  Iako se u dokumentu koristi riječ »standardi« , treba imati u vidu nju valja koristiti uporedo sa rječju »smjernice«, koja ostavlja pravo na izmjene unutar svake nacionalne vrhovne revizorske institucije.

99 Dr Gordana Jeknić-Paović, Budžetsko pravo, Podgorica, 2000. god.

100 Pozdravna riječ J. C. Tazlora, predsjednika Odbora za standarde revizije, prilikom usvajanja standarda.

Document info
Document views713
Page views717
Page last viewedSat Jan 21 21:56:11 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments