X hits on this document

739 views

0 shares

0 downloads

0 comments

54 / 125

raspolaganja ostalim javnim sredstvima i državnom imovinom.

Sve vrste kontrola izvršenja budžeta, odnosno finasijske djelatnosti javnog sektora, pored osnovne podjele na internu i eksternu reviziju, mogu se podjeliti prema: metodu, vremenu vršenja kontrole, subjektima nad kojima se vrši kontrola i organu koji sprovodi kontrolu.

4.1.Vrste revizija javnog sektora prema metodu su:

a)

Dokumentarna kontrola - je vrsta revizije koju vrši ovlašćeni revizor na svom radnom mjestu kontrolišući finansijska dokumenta (akte), ugovore, račune, naloge, akta o unutrašnjoj organizaciji i stematizaciji radnih mjesta i sl. subjekta revizije.

Po pravilu, prethodi terenskoj reviziji.

b)

Terenska kontrola - vrše državni revizori na licu mjesta – terenu, kod subjekta revizije, tj. subjekata kojima su povjerena budžetska sredstva ili državna imovina.102

Sprovodi se na osnovu radnih naloga koji se pripremaju u VRI i služi, po pravilu, za provjeru vjerodostojnosti i tačnosti finansijske dokumentacije subjekta revizije. Po pravilu prethodi joj izrada uzorka (metod uzorkovanja).

4.2.Vrste revizija javnog sektora prema vremenu kontrole su:

a)

Prethodna revizija (ex abte) – predstavlja kontrolu koja prethodi administrativnim i finansijskim aktivnostima subjekata revizije. Ona se vrši prije nego što dodje do isplate iz državne blagajne i zbog toga se naziva još i preventivnom kontrolom.

Naredbodavci su dužni da od nadležnog finansijskog kontrolora traže odobrenje za svaki akt raspolaganja budžetskim sredstvima koji namjeravaju da sprovedu.103

Efektivna prethodna kontrola je nezamjenjiva pri provjeri upravljanja javnim fondovima.104 Značaj i prednost u odnosu na naknadnu reviziju je najviše u tome što se eventualna šteta može spriječiti (preduprijediti) radnjama državnog revizora.

b)

Naknadna revizija (ex post) – predstavlja kontrolu javnih sredstava i subjekata revizije nakon izvršenih radnji nadležnih nalogodavaca i računopolagača. Ona je u većini država obavezna, posebno u dijelu koji se odnosi na državni završni račun i godišnje finansijske izvještaje lokalnih samouprava. Ona ne može spriječiti nastanak štete po javne finasije, već je može samo konstatovati i pokrenuti postupak radi preduzimanja mjera protiv učinioca nezakonitih radnji.

4.3.Vrste revizija prema subjektima su:

a)

Kontrola nad naredbodavcima je revizija kojom se kontroliše cjelishodnost upotrebe odobrenih budžetskih javnih sredstava.

Nalogodavci su starješine državnih organa (ministri, direktori itd) i ova revizija se uglavnom svodi na utvrdjivanje eventualne političke odgovornost

102 Gordana Jeknić-Paović, nav. dijelo

103 Gordana Jeknić-Paović, Budžetsko pravo, Podgorica 2007. god. str. 130

104 dr S. Komazec – dr Ž. Ristić, Javne finansije, Beograd, 2001, str. 421.

Document info
Document views739
Page views743
Page last viewedTue Jan 24 01:56:45 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments