X hits on this document

736 views

0 shares

0 downloads

0 comments

56 / 125

U Crnoj Gori preliminarna revizija nema karakter „apriori“ revizije, već se preduzima u cilju pripreme neke od drugih vrsta revizije.

Aposteriori revizije su revizije prilikom kojih se dogadjaji ispituju nakon što su se desili i ova vrsta revizija je dominantna u ukupnoj primjeni.

4.5.

Vrste revizija prema sadržaju:108

Osnovna podjela revizija javnog sektora prema (sadržaju) INTOSAI standardima je podjela na revizije:

Pravilnosti  (regularnosti, zakonitosti) – revizija finansijske tačnosti  (regularity audit);

Uspješnosti (revizija učinaka – ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti) – revizija performansi (performance audit).

a)Revizija  p r a v i l n o s t i 109 obuhvata:

potvrđivanje finansijske odgovornosti subjekata koji podliježu reviziji, uključujući ispitivanje i procjenjivanje finansijskih dokumenata i iznošenje mišljenja o finansijskim izvještajima;

provjera finansijske odgovornosti državne uprave u cjelini;

reviziju finansijskih sistema i transakcija, uključujući procjenu usklađenosti s primijenjenim zakonima i propisima;

reviziju funkcija interne kontrole i interne revizije;

reviziju ispravnosti i cjelishodnosti upravnih odluka koje su donesene unutar subjekata u kojima se revizija obavlja;

izvještavanje o svim drugim pitanjima koja se pojavljuju ili se odnose na reviziju, a VRI smatra da to treba objaviti.

Ispitivanje pravilnosti obuhvata:

"kontrolu uskladjenosti poslovanja sa propisima i opštim standardima prikupljanja javnih prihoda, finansiranja rashoda, raspolaganja i upravljanja imovinom, izvršavanja obaveza, knjiženja i dokumentovanja prihoda i rashoda, imovine i upravljanja ekonomskim tokovima".

To je ispitivanje rada ili postupanja u odnosu na pravne norme date u vidu zakona ili drugog pravnog akta ili u odnosu na pravila nadredjenog organa. Pod ispitivanjem pravilnosti podrazumjeva se i tačnost obračuna, njihova potkrijepljenost dokumentacijom, evidentiranje na računima, kao i primjena odredaba i principa koji se odnose na finansijsku upravu.

Postoje dva oblika revizije pravilnost 110:

I.

Revizija sa potvrdom (attestation audit) – finansijska revizija.

Ovom vrstom revizije se nastoji utvrditi "tačnost podataka sadržanih u finansijskim izvještajima. Svrha joj je da procjeni da li korisnici tih izvještaja mogu imati razumno uvjerenje da oni pravilno oslikavaju finansijsku aktivnost i stanje entiteta".

II.

Revizija saglasnosti (compliance audit)

108 B.Jelčić, Financijsko pravo I financijska znanost, Zagreb 1998. god., str. 516

109 Čl. 39 INTOSAI standarda.

110 M.Andrić, B.Krsmanović, N.Čalija, D. Kulina: Revizija javnog sektora, Subotica 2007. god. str 75

Document info
Document views736
Page views740
Page last viewedMon Jan 23 23:53:02 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments