X hits on this document

667 views

0 shares

0 downloads

0 comments

57 / 125

Ova vrsta revizija teži da "indentifikuje slučajeve nezakonitih i nepropisnih transakcija. Svrha takve revizije je da utvrdi da li je ili nije revidirani subjekat pravilno ispunio svoje obaveze i odgovornosti".111

Revizija saglasnosti – "uključuje provjeravanje pojedinačnih transakcija nakon što se dogode da bi se dobilo uvjerenje da su te transakcije u skladu sa zaknom, pravilno odobrene i podržane odgovarajućom dokumentacijom112."

b)Revizija   u s p j e h a 113 odnosi se na:

reviziju ekonomičnosti upravnih aktivnosti u skladu sa zdravim upravnim načelima i praksom i politikom uprave.

reviziju efikasnosti korišćenja ljudskih, finansijskih i drugih resursa, uključujući ispitivanje informacionih sistema, mjera uspješnosti kontrolnih i drugih postupaka, kod subjekata kod kojih se obavlja revizija, radi otklanjanja uočenih nedostataka;

reviziju efektivnosti uspjeha u odnosu na postignute ciljeve subjekta u kojem se obavlja revizija i reviziju ostvarenih rezultata aktivnosti u poređenju sa namjeravanim rezultatima.

Revizija uspjeha (učinka) -  je noviji oblik revizije koji se prvi put uvodi krajem 60-tih godina (Švedska, SAD, Kanada, Velika Britanija)114.

Revizije uspjeha je:

Nezavisno ispitivanje efikasnosti i efektivnosti aktivnosti koje preuzima vlada, te programa ili organizacija, sa dužnom pažnjom na ekonomićnost i sa krajnjim ciljem koji će dovesti do poboljšanja radnji kontrolisanog subjekta" 115.

Kontrola u kojoj se upozorava na pojave neracionalnog raspolaganja javnim sredstvima, u kojoj se vodi računa o oportunitetu odredjenih rashoda, o pridržavanju nekih usvojenih normi društvenog ponašanja, u kojoj se insistira na štedljivosti u trošenju javnih prihoda.116

4.5.1.Razlika izmedju revizija pravilnosti i revizija uspjeha:

osnovna razlika sadržana je u cilju revizije i metodima izvodjenja revizije. Revizija uspjeha je fleksibilnija kada je u pitanju izbor predmeta revizije, ciljeva, metoda i oblika izvještavanja;

revizija uspjeha traži veći stepen znanja državnih revizora i složenija je u fazama planiranja i izvodjenja;

za reviziju pravilnosti postoje unaprijed utvrdjeni kriterijumi, a kod revizije uspjeha svaka nacionalna

111 vidi opširnije - M.Andrić, B.Krsmanović, N.Čalija, D. Kulina: Revizija javnog sektora,  str 75 -78

112 Isto – strana 77

113 čl. 39 INTOSAI standarda.

114 M.Andrić, B.Krsmanović, N.Čalija, D. Kulina: Revizija javnog sektora, Subotica 2007. god. str 79

115 Implementation Guidelines for Performance Auditing, INTOSAI Auditing Standards Committee,    

   Riksrevisionem, Stockholm, 2004, str 11

116 B.Jelčić, Financijsko pravo I financijska znanost, Zagreb 1998. god., str. 516

Document info
Document views667
Page views671
Page last viewedWed Jan 18 16:38:13 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments