X hits on this document

729 views

0 shares

0 downloads

0 comments

6 / 125

Priručnik sadrži sedam tematskih cjelina, gdje svaka za sebe omogućava, da, u zavisnosti od prirode i vrste programa, bude autonomno prezentirana.

Istovremeno, priručnik predstavlja cjelinu koja omogućava polaznicima da dobiju kompletan uvid u oblast budžetskog prava i budžetske kontrole.

U okviru ovog Priručnika posebno su tretirane sljedeće metodološke cjeline:

1.

OSNOVI BUDŽETSKOG PRAVA I BUDŽETSKE KONTROLE

2.

VRSTE BUDŽETSKIH KONTROLA

3.

OSNOVI EKSTERNE REVIZIJE

4.

VRSTE EKSTERNIH REVIZIJA JAVNOG SEKTORA

5.

INSTITUCIONALNO-NORMATIVNI ASPEKTI EKSTERNE REVIZIJE

6.

PROCESNI ASPEKTI EKSTERNE REVIZIJE

7.

EVROPSKI REVIZORSKI (RAČUNSKI) SUD

Na kraju praktikuma data su tri priloga koji na popularan način obradjuju teme:

ISTORIJAT BUDŽETSKE KONTROLE U KNJAŽEVINI CRNOJ GORI

VRHOVNI ORGAN DRŽAVNE REVIZIJE U SAD

NJEMAČKI SAVEZNI RAČUNSKI SUD

Tematske cjeline, posebno treća i četvrta, kompatabilne su sa programom polaganja ispita REVIZIJA JAVNOG SEKTORA za zvanje – državni revizor, tako da ovaj praktikum, potencijalnim korisnicima, može poslužiti i kao kvalitetna priprema za navedeni ispit.     

Stoga, ovaj rad, pored svoje osnovne funkcije, trebao bi da u perspektivi bude od pomoći svima koji će se na polju nauke ili praktične djelatnosti, baviti budžetskim pravom i budžetskom kontrolom.  Učinjen je napor da se na jednom mjestu sistematizuju svi osnovni elementi značajni za osnovno razumjevanje budžetskog prava i budžetske kontrole.

Posebno je dat prikaz eksterne državne revizije i prezentirani procesni aspekti revizije u Crnoj Gori. Time je, nadam se, radu data i dodatna upotrebna vrijednost, koja treba da posluži, kroz dalje proučavanje i praktičnu djelatnost, unapredjenju postupaka i radnji vezanih za reviziju javnog sektora u Crnoj Gori.

Prilikom rada na ovom praktikumu pored stručne domaće i medjunarodne literature, važećih propisa i drugih korisnih sadržaja, posebno su konsultovani i korišćeni univerzitetski udžbenici prof. Dr Danila Aleksića i prof. Dr Gordane Jeknić – Paović, profesora finansija i finansijskog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Izdavaču i recezentu zahvaljujem na saradnji, a korisnike ovog praktikuma pozivam da svoje sugestije i primjedbe, na sadržaj priručnika, upute na e-mail adresu baner@dri.cg.yu koje će autoru biti od koristi za pripremu drugog izdanja ovog priručnika.

PODGORICA, maj  2008. god.

A u t o r

mr Branislav Radulović

Document info
Document views729
Page views733
Page last viewedMon Jan 23 10:59:21 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments