X hits on this document

682 views

0 shares

0 downloads

0 comments

62 / 125

VDRŽAVNA REVIZIJA U CRNOJ GORI

5.1.

Normativno uredjenje državne revizije u Crnoj Gori 119

5.1.1.

Zakon o Državnoj revizorskoj instituciji

Država Crna Gora, do 2004. godine, nije imala nezavisan organ vrhovne državne revizije, već je shodno zakonu o budžetu 120 reviziju završnog računa budžeta države povjeravala medjunarodnoj revizorskoj kući.

Aktom Vlade o povjeravanju poslova spoljnom - komercijalnom revizoru utvrdjivani su predmet i obim revizije, što je predstavljalo sužavanje funkcije revizije završnog računa. Ovakva vrsta revizije bila je prihvatljiva samo u prelaznom periodu, pa je stoga bilo neophodno ustanoviti nacionalnu vrhovnu državnu revizorsku instituciju. Jedan u nizu važnih razloga za osnivanje vrhovnog organa državne revizije bio je i zahtjev Svjetske banke vezan za neophodnost nezavisne revizije za slučajeve korišćenja medjunarodnih finansijskih sredstava.

Skupština Republike Crne Gore usvojila je Zakon o državnoj revizorskoj instituciji121, na drugoj sjednici prvog redovnog zasjedanja, 21. aprila 2004. god. Zakon je proglašen 26. aprila 2004. godine Ukazom predsjednika Republike Crne Gore i objavljen u „Službenom listu Republike Crne Gore”, br. 28/04 od 29. aprila 2004. godine. Time je formalno ustanovljen samostalan i nezavisan državni organ sa zadatkom da se bavi revizijom javnog sektora, kao i procesom praćenja, identifikacije, analize i ocjene aktivnosti subjekata revizije.

Ustanovljen je organ koji treba da nezavisno i objektivno:

"doprinese da Skupština, koja donošenjem budžeta i završnog računa budžeta odobrava budžetska i druga sredstva za javne rashode, bude adekvatno informisana o tome da li se poštuje Zakon o budžetu, odnosno o načinu trošenja odobrenih sredstava i njihovoj strukturi, kao i gdje su i zbog čega nastale eventualne defomacije u trošenju" 122.

Zakonom su utvrdjena prava, obaveze organizacija i način rada123 Institucije.

Prilikom izrade zakona bilo je ponuđeno više mogućih naziva Institucije, medju kojima i Vrhovna revizorska institucija Crne Gore, koji je adekvatniji od prihvaćenog jer je direktan prevod medjunarodnog odredjenja SAI – Supreme Audit Institution. Takodje, ne postoje privatne "institucije" već samo državne, tako da je u nazivu "državna institucija" sadržano nepotrebno dupliranje.

Zakon o Državnoj revizorskoj instituciji je 3 puta mijenjan i dopunjavan i to:

119 Zakon o državnoj revizorskoj instituciji (“Sl. list RCG”, br. 28/04 od 29. aprila 2004. god.).

120 Zakon o budžetu (“Sl. list RCG”, br. 40/01).

121 Prvobitni prijedlog za naziv Institucije bio je "Vrhovna institucija za finansijsku kontrolu".

122 Izvod iz mišljenja Vlade RCG na Prijedlog Zakona o DRI od 19. marta 2004. god.

123 Član 1 Zakona o DRI.

Document info
Document views682
Page views686
Page last viewedThu Jan 19 09:10:42 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments