X hits on this document

717 views

0 shares

0 downloads

0 comments

63 / 125

27.04.2006. god.

(„Sl. list RCG, br. 27/06)

Ustanovljena je nova struktura Senata

- odnos dipl. pravnika i dipl. ekonomista

22.12.2006. god.

(„Sl. list RCG, br. 78/06)

Povećan je broj članova Senata sa tri na pet članova. Precizirani uslovi za izbor članova Senata

31.12.2007. god.

(„Sl. list CG, br. 17/07)

Poboljšan položaj državnih revizora i ustanovljen revizorski dodatak. Članovi Senata u položaju izjednačeni i formalno sa sudijama Ustavnog suda

5.1.2.

Ustavno uredjenje državne revizije

Ustav Republike Crne Gore iz 1992. god. nije sadržavao niz ustavnih normi koje bi uredile položaj čitavnog niza državnih organa, kao što su Centralna banka, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, Državna revizorska institucija, Sudski savjet itd. i ako su iste nesporno ustavna mateija.

Ustav Crne Gore 124 iz 2007. god. ustavno je normirao, izmedju ostalog i Državnu revizorsku instituciju u članu 144.

Državna revizorska institucija Crne Gore je samostalan i vrhovni organ državne revizije.

Državna revizorska institucija vrši reviziju zakonitosti i uspješnosti upravljanja državnom imovinom i obavezama, budžetima i svim finansijskim poslovima subjekata čiji su izvori finansiranja javni ili nastaju korišćenjem državne imovine.

Državna revizorska institucija podnosi Skupštini godišnji izvještaj.

Državnom revizorskom institucijom upravlja Senat.

5.1.3.

Normativna akta o državnoj reviziji u Crnoj Gori

Rad i funkcionisanje Državne revizorske institucije uredjen je i nizom podzakonskih akata kao što su:

Poslovnik Državne revizorske institucije

Uputstvo o metodologiji rada Državne revizorske institucije

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Institucija u svom radu pored nacionalnih propisa primjenjuje i medjunarodne standarde za oblast revizije javnog sektora kao što su:

Lima deklaracije o smjernicama i pravilima državne revizije125

INTOSAI standardi 126

Evropske smjernice za primjenjivanje INTOSAI revizorskih standarda

INTOSAI etički kodeks za državne revizore.

5.2.Nadležnosti vrhovne revizorske institucije u Crnoj Gori

Shodno ustavnoj normi da su svi gradjani dužni plaćati porez i druge dažbine, država obezbjedjuje sredstva (prihode) koji predstavljaju osnovu njenog finansiranja i iskazuju se u:

državnom budžetu;

124 Sl. list Crne Gore, br. 01/07

125 Usvojena na IX kongresu INTOSAI-a oktobra 1977. god., u Limi, glavnom gradu Perua.

126 http://www.intosai.org/

Document info
Document views717
Page views721
Page last viewedSun Jan 22 02:06:19 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments