X hits on this document

751 views

0 shares

0 downloads

0 comments

64 / 125

budžetima jedinica lokalne samouprave i

budžetima vanbudžetskih fondova.

Po isteku budžetske godine, Vlada, kao nosilac izvršne vlasti, Skupšti podnosi izvještaj u vidu Završnog računa budžeta, kojim je izvještava o zakonitom, namjenskom i uravnoteženom korišćenju budžetskih sredstava, u skladu sa političkim smjernicama budžeta utvrdjenim zakonom..

Vrhovni organ državne revizije u Crnoj Gori - Državna revizorska institucija, shodno zakonu, nadležna je da:

ispituje pravilnost i uspješnost (efektivnost i efikasnost) "poslovanja" subjekta revizije u javnom sektoru (javnopravnih subjekata i drugih subjekata koji raspolažu javnim sredstvima i državnom imovinom);

vrši eksternu reviziju upravljanja budžetom i imovinom države od strane organa državne uprave, jedinica lokalne samouprave, fondova, Centralne banke i drugih pravnih lica u kojima država učestvuje u vlasništvu.

U državnom sistemu, po pravilu, postoji i veliki broj državnih subjekata kojima treba upravljati sa komercijalnog aspekta ili na koje se ne mogu primjenjivati striktne norme budžetskog prava. Prilikom kontrole ovih subjekata "treba da se posluži kriterijumima izvan budžetskog prava".127

Pored navedenih, Institucija je ovlašćena da vrši i reviziju subjekata koji primaju donacije ili od države dobijaju bespovratna davanja ili garancije, odnosno koji posluju sa subjektom koji podliježe reviziji. Državna revizija se vrši radi "obezbjedjivanja bitnih informacija o upravljanju budžetom, imovinom i ekonomskim poslovima, zakonitog postupanja od strane subjekta revizije i prevencije pogrešnog postupanja".

Eksternom revizijom utvrdjuje se:

realno i objektivno stanje kod subjekata revizije, što ima za cilj preventivno djelovanje, kao i preduzimanje mjera da bi se utvrdjene nepravilnosti u poslovanju javnim finansijama otklonile ili njihova štetna posljedica svela na minimum.

U nadležnost Institucije spada i pravo da prilikom donošenja budžeta i završnog računa "daje Skupštini RCG pregled svojih saznanja o budžetu i stanju imovine, ukazuje na uzroke i posljedice bitnih nedostataka i nepravilnosti i predlaže mjere za njihovo otklanjanje".

5.3.Predmet revizije

U cilju sveobuhvatnog sagledavanja (realnog i objektivnog) stanja u poslovanju subjekata revizije Institucija obavlja poslove revizije akata i radnji koje proizvode ili mogu proizvoditi finansijske efekte i to:

Javnih prihoda (poreza, akciza, carine, taksi doprinosa i sl.)

Javnih rashoda (materijalnih troškova, ličnih primanja, troškova investicione izgradnje i sl.)

127 Gerd Kurt Bauer, bivši član Njemačkog saveznog računskog suda, "O pojmovima ’upravljanje budžetom’ i

  ’upravljanje ekonomskim poslovima’", Podgorica, 2005., Bibilioteka DRI.

Document info
Document views751
Page views755
Page last viewedTue Jan 24 19:41:45 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments