X hits on this document

749 views

0 shares

0 downloads

0 comments

65 / 125

Državne imovine (pokretne i nepokretne)

Zaduživanja, davanja garancija i supergarancija (domaćih i stranih kredita)

Upotrebe sredstava koja su subjektu revizije dodijeljena na korišćenje

Predmet revizije može biti bilo koja aktivnost ili radnja subjekta revizije

koja proizvodi ili može proizvesti finansijske efekte.

5.4.

Način upravljanja i odlučivanja u Instituciji

Prilikom definisanja organa upravljanja Institucijom zakonodavac se oprijedjelio za romansko-gremanski model i kao organ upravljanja Institucije normirao kolektivni organ – Senat.

S e n a t je svojevrsno "veliko sudijsko vijeće"  (poput vijeća Vrhovnog suda). Senat bira Skupština i "na njih se primjenjuju ustavna načela o sudijama u pogledu nezavisnosti, stalnosti i nespojivosti funkcije"128.

Senat čine pet izabranih članova Senata sa stalnom funkcijom, od kojih jednog Skupština bira za predsjednika Senata na period od devet godina.

Instucija, kao organ odlučivanja u postupcima pojedinačnih revizija, pored Senata ima Kolegijume(mala sudijska vijeća) od po dva člana Senata.

Nadležnosti izmedju Senata i Kolegijuma, kao organa odlučivanja u Instituciji, podeljene su tako što Senat odlučuje o: upravljanju Institucijom, aktima Institucije, strateškim dokumentima, planovima i godišnjem izvještaju, kao i pitanjima koja su sporna prilikom odlučivanja kolegijuma, a kolegijumi o: konkretnim radnjama vršenja revizije i izrade izvještaja i mišljenja u pojedinačnim revizijama.

5.4.1.Nadležnosti Senata, definisane zakonom, su: 129

usvaja Godišnji izvještaj i posebne izvještaje;

donosi Godišnji plan revizija;

donosi odluku za slučaj nesaglasnosti u kolegijumu;

donosi uputstvo o metodologiji rada (standardi revizije);

donosi poslovnik Institucije, kojim se bliže uređuje način rada, vršenje poslova i odlučivanje.

donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji;

utvrđuje završni račun Institucije;

vrši i druge poslove utvrđene zakonom i opštim aktima Institucije.

5.4.2.  Nadležnosti kolegijuma

Kolegijume sačinjavaju po dva člana Senata, koji rukovode i prate odredjene (pojedinačne) revizije, odgovorni su za rezultat i njihov uspjeh. Kolegijumi donose konačne izvještaje po završenoj reviziji i predlažu koji djelovi pojedinačnog izvještaja treba da budu sastavni djelovi Godišnjeg izvještaja institucije.

128 Prijedlog ustavne norme za DRI Odbora za privredu, finansije i budžet Skupštine RCG.

129 Član 38 Zakona o DRI.

Document info
Document views749
Page views753
Page last viewedTue Jan 24 16:22:58 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments