X hits on this document

730 views

0 shares

0 downloads

0 comments

66 / 125

Kolegijum je samostalan da izvrši pojedinačnu reviziju, utvrdjenu Godišnjim planom revizije i dâ "sud" u formi izvještaja i mišljenja. Njegovo mišljenje je, nakon procedure usaglašavanja sa subjektom revizije, k o n a č n o.

Samo za slučaj postojanja nesaglasnosti medju članovima kolegijuma odlučivanje o spornim pitanjima prelazi na Senat.

5.5.Nezavisnost Institucije

Osnovno svojstvo vrhovnih organa revizije, shodno standardima INTOSAI-a130, jeste da su nezavisni u odnosu na izvršnu vlast i kontrolisane subjekte. Nezavisnost se apostrofira time što se zakonom utvrdjuje da "niko ne smije uticati na člana Senata u vršenju poslova utvrdjenih zakonom".

U crnogorskom pozitivno-pravnom poretku ova formulacija se koristi prilikom ustavnog i zakonskog definisanja nosilaca sudijskih funkcija, čime je nezavisnost članova Senata izjednačena sa nezavisnošću sudija.

Tako utvrdjena nezavisnost "stvara institucionalnu, ličnu i finansijsku nezavisnost, objektivnost i nepristrasnost u radu".131

Nezavisnost u funkcionalnom smislu posmatra se u tri aspekta.

a)

Nezavisnost u odnosu na zakonodavnu vlast;

b)

Nezavisnost u odnosu na izvršnu vlast;

c)

Nezavisnost u odnosu na subjekte revizije.

Standardima medjunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI)   p r e p o r u č u j e   se da:

"vrhovne revizorske institucije, koje su organizovane na kolegijalnoj osnovi (što je slučaj sa Senatom DRI) treba da osiguraju nezavisnost svojih članova, raznim garancijama, posebno načelom stalnosti funkcije" 132.

Ovaj princip sadržan je u nacionalnom zakonu Crne Gore o državnoj reviziji, ali svoj puni zaštitini mehanizam ova norma ima samo ako je dio ustavnog sadržaja.

5.6.Subjekti revizije

U skladu sa Lima deklaracijom 133 vrhovni organi državne revizije samostalno odlučuju o:

subjektima revizije;

predmetu, obimu i vrsti revizije;

vremenu i načinu vršenja revizije.

Subjekti revizije mogu se podjeliti na aktivne i pasivne subjekte.

a)   Aktivni subjekt revizije je državni organ koji vrši reviziju.

Aktivni subjekat revizije sprovodi kontrolu, a u zavisnosti od pojedinih sistema u savremenim državama, pored organa državne revizije druge oblike kontrole sprovode parlament, organi uprave (interna revizija), sudovi

130 Vidi: poglavlje "Nezavisnost", čl. 53 do čl. 81 INTOSAI standarda.

131 Izvod iz Obrazloženja Prijedloga zakona o DRI od 08.04.2004. god., str. 2.

132 Član 73 INTOSAI standarda.

133 Vidi preporuku br. 13 Lima deklaracije.

Document info
Document views730
Page views734
Page last viewedMon Jan 23 11:11:38 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments