X hits on this document

637 views

0 shares

0 downloads

0 comments

67 / 125

itd.

Institucija ima pravo angažovati eksternog stručnjaka, ukoliko revizija zahtjeva posebno specijalističko znanje.

b)  Pasivni subjekti (subjekti kod kojih se vrši revizija) mogu se podjeliti u pet osnovnih grupa:

1)

Organi zakonodavne i izvršne vlasti: Skupština, Vlada, ministarstva i drugi organi državne uprave (sekretarijati, direkcije )

2)

Ustavni sud, redovni sudovi, tužilaštva, prekršajni organi, ombudsman;

3)

Državni fondovi (penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, Zavod za zapošljavanje i drugi državni fondovi)

4)

Javna preduzeća, privredna društva u kojima država ima akcijski kapital, pravna lica korisnici državnih kredita i donacija

5)

Lokalna samouprava i državni organi formarini odlukama organa lokalne samouprave.

Institucija ima pravo (ovlašćenje) da vrši reviziju i kod:

pravnih i fizičkih lica koja su dobila kredite iz budžetskih sredstava ili garancije ili druga obezbjedjenja od strane države.

Kod ovih organa sprovodi se revizija poslovanja i Institucija može ispitivati da li su preduzete odgovarajuće mjere da se izbjegnu štetne posljedice za državu134 za slučaj da je država obezbjedila jemstvo za kreditna sredstva ili da li su sredstva utrošena za utvrdjene namjene.

5.7.Odnosi vrhovog organa revizije sa drugim državnim ogranima

5.7.1.Odnosi Institucije sa Skupštinom

Zakon o Državnoj revizorskoj instituciji, kroz utvrdjena normativna rješenja sadrži jedan od ključnih medjunarodnih revizorskih standarda kojim se odredjuje odnos izmedju Skupštine kao "osnivača" i vrhovnog organa revizije.

Premda se vrhovni organ revizije mora pridržavati zakona koje je donijelo zakonodavno tijelo, odgovarajuća nezavisnost   z a h t i j e v a   da VRI ni na koji način ne bude pod uticajem Skupštine u programiranju, planiranju i vođenju revizija. VRI je potrebna sloboda da postavi prioritete i program svojega rada u skladu sa svojim ovlašćenjima i usvoji metodologiju prikladnu za revizije koje treba preduzeti.135

Državna revizorska institucija postupa  s a m o s t a l n o  i ne prima "naloge" od bilo kog drugog državnog organa, uključujući i Skupštinu

134 Vidi čl. 8 Zakona o DRI.

135 tačka 60 INTOSAI standarda

Document info
Document views637
Page views641
Page last viewedMon Jan 16 13:19:01 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments