X hits on this document

731 views

0 shares

0 downloads

0 comments

68 / 125

kao najvišeg nacionalnog zakonodavnog i predstavničkog tijela. Time je ispoštovan INTOSAI standard sadržan u tački 60, u djelu gdje se preporučje da "odgovarajuća nezavisnost zahtijeva da VRI ni na koji način ne bude pod uticajem Skupštine u programiranju, planiranju i vođenju revizije".

Institucija, dakle, nije u obavezi da prima bilo čije instrukcije, a o zahtjevima državnih organa i drugih subjekata u kojima se oni obraćaju Instituciji sa molbom za vršenje odredjene revizije Institucija odlučuje u skladu sa svojim diskrecionim pravom,136 . U ovim slučajevima Senat ocjenjujući svaki slučaj ponaosob.

Na drugoj strani, ustavom i zakonom je ustanovljena obaveznost Institucija da jednom godišnje obavezno podnosi godišnji izvještaj o izvršenim revizijama koji u sebi obavezno sadrži izvještaj o reviziji završnog računa budžeta.

Godišnji izvještaj Državne revizorske institucije

Podnošenje Godišnjeg izvještaja Skupštini je ustavna i zakonska obaveza Institucije i isti se na Skupštini razmatra  z a j e d n o  sa završnim računom budžeta.

Deklaracij iz Lime preporučuje da:

- standard 8: “odnos između vrhovnog organa revizije i parlamenta treba da se utvrdi u ustavu, shodno uslovima i zahtijevima svake zemlje“,

- standard 16: “vrhovni organi revizije su po ustavu obavezni da parlamentu dostavljaju izvještaj o svojim nalazima jednom godišnje i samostalno“.

Skupština o Godišnjem izvještaju Državne revizorske institucije Izvještaju ne glasa.

O Godišnem izvještaju (kao i o izvještajima o pojedinačin revizijama) se ne glasa jer on nije izvještaj o radu same Institucije, pa da osnivač (Skupština) ocijenjuje uspješnost njenog rada. Izvještaj je stručni i nezavisni "nalaz" o radu kontrolisanih organa koji treba da pomogne Skupštini da ocjeni njihov rad, a posebno rad Vlade kroz reviziju završnog računa državnog budžeta.

Tabelarni pregled izvršenih revizija

God.

Izvršene revizije

2005

Revizija Završnog računa budžeta Republike Crne Gore za 2004. god.

2006

Revizija Završnog računa budžeta Republike Crne Gore za 2005. god.

Revizija Završnog računa budžeta Opštine Nikšić za 2004 god.

Revizija Završnog računa budžeta Opštine Danilovgrad za 2005 god.

2007

Revizija Završnog računa budžeta Republike Crne Gore za 2006. god.

Revizija Finansijskih izvještja Republičkog fonda za zdravstveno

136 Vidi čl. 24 Zakona o DRI.

Document info
Document views731
Page views735
Page last viewedMon Jan 23 12:44:05 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments