X hits on this document

654 views

0 shares

0 downloads

0 comments

71 / 125

Svi subjekti revizije, bez odlaganja, dužni su da obavjeste Instituciju o:

zaključenju ugovora o korišćenju budžetskih sredstava i državne imovine izmedju subjekta revizije i pravnog ili fizičkog lica na iznos preko 15.000 eura.

Institucija, takodje, ima važnu ulogu i u dijelu kontrole državnih javnih nabavki. U postupku revizije javnih nabavki ona vrši:

provjeru pravilnosti postupaka i uspješnosti (revizija efekata) javnih nabavki uz zakonsku obavezu državnog organa nadležnog za javne nabavke da "obavještava Instituciju i podnosi prijave ostalim nadležnim organima o slučajevima kršenja postupaka javnih nabavki za koje sazna u vršenju poslova iz svoje nadležnosti".143

Zakonska inicijativa Institucije

Institucija nema nadležnost da direktno Skupštini predlaže zakonska akta, ali može pokrenuti inicijative za izmjene i dopune zakona i drugih aktata, posebno onih koji se tiču uspješnosti funkcionisanja javog sektora i kvaliteta njegove kontrole u oblasti javnih finansija i državne imovine.

U Godišnjem izvještaju Institucije za 2005. god. tako se, npr., predlaže: "pokretanje postupka izmjene i dopune Zakona o poreskoj administraciji ili donošenje podzakonskog akta kojim bi se uredio način i postupak izrade i rok predaje Završnog računa poreskog računovodstva".144

Godišnjim izvještajem državne revizije, koji je razmatran 2007. god. konstatovano je da je Ministarsvo finansija donijelo Pravilnik o poreskom knjigovodstvu („Sl. list RCG“, br. 81/06) kojim su uredjena pitanja na koje je ukazala državna revizija.

Institucija može, na bazi prethodno izvršenih revizija, dati značajnu pomoć Vladi i Skupštini u postupku usvajanja novih ili izmjene postojećih zakona i drugih opštih propisa. Tako se u članu 21 Zakona o državnoj revizorskoj instituciji normira da:

„Insttiucija može, u slučaju da je došla do saznanja da postojeći zakoni proizvode ili mogu poroizvesti negativne posljedice ili ne dovode do planiranih rezultata dati preporuku za njihove izmjene“.

Takodje, svi subjekti revizije dužni su bez odlaganja obavjestiti Instituciju o: prijedlogu zakona*, drugih propisa, pravilnika, naredbi i uputstava, donesenih na osnovu zakona, koji se odnose na upravljanje budžetskim sredstvima i njihovo korišćenje ili koji mogu imati posljedice na prihode i rashode državnih i lokalnih budžeta.145

Shematski prikaz postupka predlaganja i usvajanja zakona u Crnoj Gori

143 Član 17 alineja 17 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list RCG", br. 46-06)

144 Tačka 4.2. u dijelu "NALAZI I MIŠLJENJA" na strani 39 Godišnjeg izvještaja DRI za 2005. god.

145 Čl. 25 alineja 1 Zakona o državnoj revizorskoj instituciji

Document info
Document views654
Page views658
Page last viewedTue Jan 17 18:01:06 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments