X hits on this document

660 views

0 shares

0 downloads

0 comments

72 / 125

* S.Panev, S. Filipović, „Unapredjivanje procesa reformi ekon. zakonodavstva u RCG", Podgorica, 2007, str. 27.

5.7.3.Odnosi sa državnim tužiocem i sudskim organima

Uloga državne revizije je prevashodno preventivna i edukativna, a ne represivna.

Medjutim za nezakonito ili neodogovarajuće postupanje subjekta revizije koje se nesporno utvrdi revizionim nalazom, sankcija se realizuje u saradnji sa Skupštinom i Vladom u dijelu koji se odnosi na nosioce javnih funkcija, kroz utvrdjivanje njihove političke odgovornosti kao izabranih lica.

Kada postoji osvnovana sumnja da je pričinjena šteta, odnosno izvršeno krivično dijelo, od strane subjekta revizije, Vrhovni organ državne revizije, ima pravo i obavezu pokretanja prekršajnih postupaka i podnošenja krivičnih prijava.

Postupak za slučaj potojanja prekršaja ili krivičnog dijela

Ukoliko državni revizor, u toku postupka revizije, dodje do saznanja i činjenica koje ukazuju da bi subjekat revizije trebalo da pokrene postupak za naknadu štete, o tome, bez odlaganja, obavještava nadležni kolegijum. Kolegijum ocijenjujući navode državnog revizora i pisanim podneskom obavještava organ upravljanja subjekta revizije. Kada revizor ustanovi da je radnjama samog subjekta revizije nanesena šteta državnoj imovini, o tome obavještava kolegijum u vidu obrazloženog pisanog podneska.

Document info
Document views660
Page views664
Page last viewedWed Jan 18 07:00:22 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments