X hits on this document

716 views

0 shares

0 downloads

0 comments

73 / 125

Rukovodilac kolegijuma obavještava Senat, koji nakon procjene navoda revizora i za slučaj njihove opravdanosti, odmah obavještava državnog tužioca.146

Podnošenje krivične prijavekada državni revizor u toku postupka revizije, ili članovi kolegijuma i načelnici u toku razmatranja izvještaja utvrde da postoje osnovi sumnje da je ili od strane subjekta revizje ili drugog lica počinjeno krivično dijelo odmah o tome obavještavaju Senat prilažući sve raspoložive dokaze.

Senat ocjenjuje navode i ukoliko ima indicije koje ukazuju na osnovanu sumnju da je počinjeno krivično dijelo ili privredni prestup, bez odlaganja, podnosi krivičnu prijavu nadležnom državnom organu147.

U Godišnjem izvještaju Institucije navode se slučajevi kada je Institucija pokrenula prekršajne odnosno krivične postupke.

5.8.Obavještavanje javnosti i predstavljanje Institucije

Javna politika, posebno na polju raspolaganja javnim finansijama, zahtjeva transparentnost jer "jako su bitne informacije, ne samo onima koji daju odredjena sredstva (gradjanima, investitorima, kreditorima i donatorima) već i onima koji upravljaju istim (planiraju, sporovode javnu politiku)".148

Zakonska obaveza Institucije, jeste da se njeni rezultati rada (Godišnji i pojedinačni izvještaji) učine javnim i dostupnim Skupštini, Vladi i javnosti.

Institucija samostalno odlučuje o načinu obavještavanja javnosti.

Obavještavanje javnosti moguće je i putem objavljivanja izvještaja u „Sužbenom listu Crne Gore“ ili preko štampanih materijala koji su dostupni javnosti.

Pored objavljivanja Godišnjeg izvještaja Institucija može organizovati konferenciju za štampu „radi razjašnjenja najvažnijih pitanja u izvještaju“.149

Ukoliko je Institucija pozvana da učestvuje u radu Skupštine ili njenog radnog tijela, prilikom razmatranja izvještaja, nju predstavlja predsjednik Senata ili član Senata kojeg on ovlasti.150

146 Vidi: Poslovnik DRI.

147 Član 23 Zakona o DRI.

148 Izvod iz Obrazloženja Zakona o DRI od 08.04.2004. god., str. 3.

149 vidi član 18 Komentara Zakona o državnoj revizorskoj instituciji – autor Gerd K. Bauer.

150 Detaljnije: Poslovnik DRI.

Document info
Document views716
Page views720
Page last viewedSun Jan 22 01:50:37 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments