X hits on this document

643 views

0 shares

0 downloads

0 comments

77 / 125

Poslovnikom Državne revizorske institucije;

Uputstvom o metodologiji rada Državne revizorske institucije;

Medjunarodnim standardima za reviziju javnog sektora.

Procesne radnje revizije javnog sektora mogu se podjeliti na reviziju u širem i reviziju u užem smislu tumačenja postupka revizije:

U širem smislu to su sve radnje koje se odnose na postupak planiranja, vodjenja, neposrednog vršenja revizije, izrade izvještaja i obavještavanja parlamenta i javnosti;

U užem smislu postupak revizije podrazumeva reviziju koju neposredno sprovodi revizor na terenu, tj. kod subjekta revizije (terenska revizija).

Sve procesne radnje u postupku revizije, tumačene u širem smislu, mogu se podijeliti na šest osnovnih faza:

I.

Izrada i usvajanje godišnjeg plana revizije

II.

Izrada DETALJNOG PLANA revizije

III.

Obavještavanje subjekta revizije

IV.

vršenje revizija na terenu

V.

Izrada izvještaja I MIŠLJENJA

VI.

obavještavanje parlamenta i javnosti

6.1.Izrada i usvajanje Godišnjeg plana revizije

Senat Državne revizorske insitucije ima zakonom ustanovljenu obavezu da

svake godine donese Godišnji plan revizije.

Godišnjim planom revizje152 utvrdjuje se i odlučuje o subjektima revizije, predmetu, obimu, vrsti, vremenu i načinu vršenja revizije.

Institucija153 je potpuno samostalna i nezavisna u odlučivanju koje će subjekte odrediti za reviziju.

Senat Godišnji plan revizije donosi najkasnije do 10. januara154 u godini u kojoj se vrše revizije. Institucija samostalno odlučuje i u slučaju da odredjenu reviziju od nje zatraže drugi državni organi i nije dužna postupati po bilo čijem nalogu, pa čak ni Skupštine kao svog osnivača.

Zakonom je jedino ustanovljena obaveza da izvrši reviziju završnog računa budžeta, čime je jasno uspostavljena razlika izmedju „obavezne revizije“, koju Institucija treba da vrši svake godine155, i revizija o kojima Institucija, po slodobnoj procjeni, odlučuje.

Predmet "obavezne revizije" je revizija završnog računa državnog budžeta.

Revizija završnog računa vrši se radi:

152 Zakon o Državnoj revizorskoj instituciji, član 9 ("Sl. list RCG“, br. 28/04, 27/06, 78/06).

153 Institucija – skraćenica za Državna revizorska institucija Crne Gore.

154 Vidi: čl. 9 stav 3 Zakona o DRI.

155 Vidi: čl. 9 stav 2 Zakona o DRI.

Document info
Document views643
Page views647
Page last viewedTue Jan 17 01:37:21 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments