X hits on this document

701 views

0 shares

0 downloads

0 comments

78 / 125

"obezbjedjivanja bitnih informacija vezanih za ispitivanje pravilnosti poštovanja propisa kod naplate prihoda, izvršavanje izdataka, knjiženja i dokumentovanja izvršenih transakcija, izvještavanja i upravljanja imovinom" 156.

Cilj revizije je: "prikupljanje dovoljnih i adekvatnih dokaza za izvještavanje o značajnim činjenicama koje se odnose na pravilnost rada odgovornih lica kod korisnika budžetskih sredstva i objektivnost prikazanih javnih prihoda i javnih rashoda u Prijedlogu završnog računa budžeta".

Pored osnovnog Zakona o državnoj reviziji, za postupak revizije važne su i odredbe:

čl. 51 Zakon o budžetu

("Sl. list RCG", br. 40/01, 44/01, 71/05, 12/07)

čl. 28 Pravilnik o računovodstvu i kontnom planu budžeta i vanbudžetskih fondova

("Sl. list RCG", br. 04/03,19/04)

Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, vanbudžetskih fondova i jedinica lokalne samouprave

("Sl. list RCG", br.03/06)

U skladu sa tim kontrolišu se podaci 157 o:

Početnom i završnom stanju Konsolidovanog računa trezora;

Izvršenim odstupanjima u odnosu na planirane iznose;

Uzetim zajmovima;

Izdacima budžetskih rezervi (stalna i tekuća rezerva);

Garancijama datim tokom fiskalne godine;

Državnom dugu.

Putem ove revizije Institucija utvrđuje da li je završni račun budžeta sastavljen pravilno (u smislu člana 5 stav 2 Zakona o DRI).

Ova revizija se ograničava na uvid u knjige i ostale evidencije i naloge za isplatu, odnosno finansijske isprave o prihodima i rashodima države, o državnoj imovini i o zaduživanju države.

Revizija završnog računa budžeta države treba da pruži saznanje o tome u kojoj mjeri se pridržavalo zakona o budžetu i ona čini bitnu osnovu za cjelovitu ocjenu upravljanja budžetom.

Prilikom revizije završnog računa budžeta vrši se i revizija budžetskog računa, kojom se provjerava da li su primjenjivani propisi o budžetu, posebno:

izvršenje plaćanja preko i izvan rashoda predviđenih budžetom;

ugovaranje obaveza na teret budućih budžetskih godina;

pokriće deficita;

korišćenje predviđenih rashoda za svrhe koje nijesu unaprijed predviđene;

poštovanje utvrđenih granica za efikasnost i efektivnosti.

156 Vidi opširnije: Godišnji izvještaj sa izvještajima o reviziji završnog računa budžeta RCG za 2005. god.

157 Str. 6, poglavlje "Predmet" Godišnjeg izvještaja Institucije za 2005. god.

Document info
Document views701
Page views705
Page last viewedSat Jan 21 00:17:16 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments