X hits on this document

754 views

0 shares

0 downloads

0 comments

79 / 125

Rezultat revizije ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA DRŽAVE, koja je po svojim obilježjima revizija pravilnosti, obavezno ulazi u Godišnji izvještaj Institucije i ima prioritet u odnosu na ostale revizije.

Revizija završnog računa nema obilježja kompletne revizije, "tokom koje treba provjeriti svaku brojku i svaki nalog o isplati"158, već se prilikom vršenja iste mora voditi računa o načelu efikasnosti, odnosno ekonomičnosti, pa se preporučuje afirmacija postupka slučajnog uzorka (štih-probe), uz obavezu da uzorak bude pravilno i odgovarajuće odabran. Institucija ima zakonsku obavezu da „daje pregled svojih saznanja o budžetu i stanju imovine“, što je pravni osnov za primjenu navedene metode.

Ovom vrstom revizije ne mogu se steći saznanja o ekonomičnosti, efektivnosti i efikasnosti "poslovanja države".

Ova revizija se, po pravilu, vrši neposredno nakon izrade završnog računa, s tim da može početi prije završetka izrade završnog računa. Ministarstvo finansija zaključuje završni račun krajem februara, tako da Institucija može preliminarni izvještaj izraditi već u prvoj polovini godine. (izvod iz komentara člana 9 Zakona)

6.1.1.Postupak izrade Godišnjeg plana revizija institucije

Postupak izrade Godišnjeg plana revizije počinje na taj način što načelnici u sektorima, po prethodno pribavljenom mišljenju državnih revizora, do 1-vog novembra, podnose prijedloge za vršenje revizija, iz nadležnosti svog sektora, koje treba uvrstiti u Godišnji plan revizije.

Da bi odredjena revizija bila uvrštena u Godišnji plan revizije Institucije, prijedlog treba da sadrži:

naziv subjekta, vrstu, tip i predmet revizije pretpostavljeno vrijeme trajanja i obrazloženje sa očekivanim efektima.

Sektori, do 1-vog decembra, podnose Senatu prijedloge za vršenje revizije kod subjekata revizije iz svoje nadležnosti, koje treba uvrstiti u Godišnji plan revizije. Godišnji plan revizije, za svaku pojedinačnu reviziju,  s a d r ž i:

naziv subjekta, vrstu, tip, predmet i pretpostavljeno vrijeme trajanja revizije, nadležni sektor i kolegijum.

Godišnji plan revizije Senat donosi do 10. januara za godinu u kojoj se revizije vrše i predstavlja poslovnu tajnu Institucije do trenutka dok se svi subjekti revizije, predvidjeni planom, ne obavjeste o početku vršenja revizije.

Prije izrade Godišnjeg plana revizije, može se donijeti odluka da se izvršiti preliminarna revizija159 kod nekog subjekta revizije. Putem ove revizije može se unaprijed doći do saznanja koji projekti ili aktivnosti su od posebnog značaja i o

158 Gerd K. Bauer, "Komentar Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji".

159 Vidi: član 7 Uputstva o metodologiji rada Državne revizorske institucije.

Document info
Document views754
Page views758
Page last viewedTue Jan 24 23:16:40 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments