X hits on this document

728 views

0 shares

0 downloads

0 comments

80 / 125

njima steći dodatna saznanja, koja, kao prejudiciono pitanje, mogu biti značajna za izbor subjekata revizije prilikom izrade Godišnjeg plana revizije.

6.1.2.Odluka o vršenju revizije

U skladu sa usvojenim Godišnjim planom revizije, kolegijumi donose pojedinačne odluke o vršenju revizije iz svoje nadležnosti.

Odluka, pored podataka iz Godišnjeg plana, sadrži:

datum početka revizije, nadležno odjeljenje u sektoru, imena revizora i rok u kojem se načelniku nalaže da izradi prijedlog detaljnog plana revizije.

Odluka je procesni formalnopravni akt koji predstavlja operacionalizaciju usvojenog Godišnjeg plana revizija.

S obzirom na to da ima jasno utvrdjenu formu i sadržaj ovaj procesni akt je podesan za standardizaciju i tipizaciju. Inače, jedan od elemenata unapredjenja rada Institucije je uvodjenje IT tehnologije, koja prethodno pretpostavlja standardizaciju radnji i tipizaciju unutrašnjih akata Institucije.

6.2.Izrada detaljnog plana revizije 160

Detaljni plan revizije je operativni dokument nadležnog kolegijuma i predstavlja operativnu razradu predmetne revizije koja je predvidjena Godišnjim planom revizije.

Detaljni plan revizije, pored elemenata sadržanih u odluci o vršenju revizije, obavezno sadrži:

dinamiku obavljanja revizije (terminski plan);

raspored radnih zadataka revizorima;

razradu ciljeva, prirode i obima revizije;

metode revizije;

druge subjekte kod kojih će se u cilju revizije prikupljati dokazi;

podatke i informacije značajne za uspješno vodjenje revizije;

podatke o potrebi angažovanja eksternog stručnjaka;

i druga pitanja od značaja za uspješno vršenje revizije.

Za državnog revizora detaljni plan je projektni zadatak koji treba realizovati u postupku "terenske revizije".

6.2.1.Postupak izrada detaljnog plana revizije

Detaljni plan revizije priprema (u formi prijedloga) načelnik u sektoru, u čijoj je nadležnosti revizija.

Detaljnim planom se utvrdjuju ciljevi i glavna pitanja revizije.

Odluku o izradi detaljnog plana revizije donosi kolegijum u ćijoj je nadležnosti predmetna revizija.161

160 Uputstvo o metodologiji rada Državne revizorske institucije ("Sl. list RCG", br. 02/05 ), čl. 9.

161 Poslovnik o radu Državne revizorske institucije.

Document info
Document views728
Page views732
Page last viewedMon Jan 23 09:25:41 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments