X hits on this document

673 views

0 shares

0 downloads

0 comments

81 / 125

Član Senata, koji rukovodi kolegijumom, blagovremeno informiše načelnika u sektoru o potrebi prikupljanja podataka od značaja za izradu detaljnog plana revizije.

Svi državni organi obavezni su162 da Instituciji podnesu dokumenta od značaja za vršenje revizije, poput akta o:

sistematizaciji poslova, završnih računa, izvještaja o unutrašnjoj reviziji, statistike i druge interne evidencije, bez obzira na to što Institucija nije naložila reviziju kod dotičnog državnog subjekta.

Dovoljno je da Institucija pismeno zahtijeva podnošenje takve dokumentacije i državni subjekati su dužni da, bez odlaganja, odgovore zahtjevu.

Kolegijum usvaja detaljni plan revizija. Za slučaj postojanja primjedbi kolegijum nalaže načelniku da ga doradi sa sugestijama za njegovu izmjenu ili poboljšanje. Prilikom utvrdjivanja prijedloga detaljnog plana revizije na sjednicu kolegijuma mogu se pozvati i državni revizori koji su učestvovali u njegovoj izradi.

Kolegijum dostavlja Senatu prijedlog detaljnog plana revizije na usvajanje za slučaj da revizija zahtjeva angažovanje više sektora.

6.3.Obavještavanje subjekta revizije

Postupak terenske revizije, po pravilu, započinje obavještavanjem subjekta revizije, kako bi mu se pružila mogućnost da se pripremi za pružanje potrebnih odgovora i davanje zatraženih dokumenata i evidencija.

Subjekt revizije (kontrolisani subjekat) je dužan izvršiti sredjivanje i ažuriranje podataka kako bi olakšao rad revizora Institucije na terenu.

Podaci do kojih dodje revizor na terenu imaju povjerljiv karakter i ne smiju biti zloupotrijebljeni. Subjekat revizije ne može onemogućiti revizora da izvrši uvid u sva dokumenta  pod izgovorom da predstavljaju poslovnu tajnu, s tim da je revizor dužan sa njima postupati sa dužnom pažnjom i u skladu sa zakonom.

Rukovodilac kolegijuma u roku, koji ne može biti kraći od 15 dana, prije početka terenskog rada revizora pismeno obavještava subjekat revizije o započinjanju postupka revizije.

Obavještenje subjekta revizije  o b a v e z n o  sadrži:

pravni osnov za sprovodjenje revizije,

predmet, obim i vrstu revizije,

datum početka i vrijeme trajanja revizije.

Obavještenje o otpočinjanju revizije može da sadrži i:

zahtjev za obezbjeđenje uslova za rad revizora, spisak potrebne dokumentacije od značaja za obavljanje revizije, rok za njenu dostavu, ime i prezime načelnika i državnih revizora.

Članovi kolegijuma, po pravilu, organizuju sastanak sa organom upravljanja subjekta revizije i obavještavaju ga o postupcima i aktivnostima

162 Vidi čl. 10 i 25 Zakona o DRI.

Document info
Document views673
Page views677
Page last viewedWed Jan 18 22:50:46 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments