X hits on this document

693 views

0 shares

0 downloads

0 comments

82 / 125

koji će biti sprovedeni u toku revizije. Izuzetno, po nalogu kolegijuma, državni revizor može započeti terenski rad i bez prethodne pisane najave subjektu revizije.

Za slučaj pokretanja postupka bez najave subjektu revizije kolegijum je dužan, u propisanom roku,163 obavjestiti Senat o razlozima pokretanja postupka.164

6.4.Vršenje revizije na terenu – terenska revizija

Vršenje revizije na terenu (revizija u užem smislu) jeste postupak koji, shodno usvojenom detaljnom planu revizije, sprovodi državni revizor u cilju obezbjedjivanja dokaza potrebnih za izradu izvještaja o izvršenoj reviziji.

Revizor, prije neposrednog preduzimanja radnji na terenu, starješini organa ili ovlašćenom licu subjekta revizije stavlja na uvid ovlašćenje za vršenje revizije i informiše ga o radnjama koje je dužan sprovesti.

Ukoliko subjekat revizije ne udovolji zahtjevu načelnika ili revizora da učini dostupnim dokumenta, ne pruži tražena obavještenja i informacije ili dostavi netačne podatke, ovaj o tome, odmah, obaveštava rukovodioca kolegijuma. Rukovodilac kolegijuma u pisanoj formi upozorava organ upravljanja subjekta revizije o tome da je revizor onemogućen u svom delovanju i upozorava ga da se time čini prekršaj iz člana 52 Zakona. Ukoliko državni revizor bude onemogućen u vršenju svojih poslova i nakon upozorenja, Institucija će, bez odlagana, pokrenuti prekršajni postupak protiv subjekta revizije.

U Godišnjem izveštaju Institucije navešće se svi slučajevi opstrukcije rada državnog revizora od strane subjekata revizije, kao i pokrenuti prekršajni postupci po tom osnovu.

Postupanje revizora na terenu, revizorske radnje, primjena standarda revizije, metode i dr., uredjuju se posebnim metodološkim uputstvom, smjernicama i preporukama koje donosi Senat.

6.4.1. Državni revizor  provjerava:

pravilnost, tj. da li se poštuju zakoni i drugi propisi koji se odnose na javne rashode i javne prihode i preuzete finansijske obaveze, kao i da li se primjenjuju propisi koji se odnose na upravljanje imovinom i ekonomskim poslovima. Ovaj kriterijum obuhvata i provjeru pravilnog obračunavanja, knjiženja i dokumentovanja prihoda i rashoda i usaglašenost sa važećim propisima, principima i međunarodnim standardima revizije javnih rashoda koji se odnose na upravljanje budžetom, imovinom i ekonomskim poslovima.

efektivnost, tj. provjerava u kojoj mjeri su ostvareni rezultati neke aktivnosti u odnosu na željene rezultate, odnosno planirane ciljeve i zadatke. Ovaj kriterijum obuhvata i kontrolu svrsishodnosti i uspješnosti obavljanja državnih aktivnosti (kontrola uspjeha), kao i ispitivanje da li su uložena minimalna sredstva za postizanje postavljenih zadataka (načelo ekonomičnosti).

163 Rok je 10 dana od dana kada je započeta revizija bez najave.

164 Isto.

Document info
Document views693
Page views697
Page last viewedFri Jan 20 14:23:50 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments