X hits on this document

724 views

0 shares

0 downloads

0 comments

83 / 125

efikasnost, tj. provjerava da li su ostvareni maksimalni rezultati u obavljanju državnih poslova i da li su postavljeni ciljevi i zadaci ostvareni uz minimalno korišćenje budžetskih sredstava165.

U toku terenskog rada, na osnovu detaljnog plana revizije, državni revizor prikuplja sve činjenice koje su od značaja za ocjenjivanje predmeta revizije i odgovoran je za njih. O postupku i toku terenskog rada u pojedinostima odlučuje državni revizor na licu mjesta.

Državni revizor uzima u obzir sve dokaze koji su, i ako izvan okvira predmeta revizije i detaljnog plana revizije, relevantni za izvršenje zadataka Institucije.

Državni revizor stalno i blagovremeno obavještava načelnika u sektoru o svim značajnim nalazima i o svim saznanjima koja mogu izazvati potrebu da se odstupi od detaljnog plana revizije.

Za slučaj potrebe izmjene Detaljnog plana revizije o izmjenama i dopunama (aneksima) detaljnog plana revizije odlučuje nadležni kolegijum.

Revizor na terenu vrši reviziju akata i radnji subjekta revizije, koji proizvode ili mogu proizvesti finansijske efekte na:

prihode i rashode;

imovinu države;

zaduživanje, davanje garancija i supergarancija;

racionalnu upotrebu sredstava koja su subjektima revizije dodijeljena na korišćenje.166

* Svaka vrsta aktivnosti subjekata revizije ima finansijski uticaj na budžet samo zbog činjenice da se zarade zaposlenih u javnoj službi i tekući troškovi poslovanja finansiraju iz budžeta države. Fondovi i druge institucije koje se finansiraju na osnovu zakona putem prihoda od taksa, obaveznih dažbina ili obaveznih doprinosa svojih članova, imaju, u smislu člana 7, status sporednog budžeta. Dakle, za njih važe ista pravila kao za državne subjekte koji se direktno dotiraju iz budžeta države. Za subjekte izvan državne uprave, član 7 zahtijeva vezu s budžetom države. Ona, u najširem smislu, postoji npr. i onda kada je državna imovina besplatno ostavljena na korišćenje i brigu privatnoj instituciji. U tim slučajevima, reviziji od strane Institucije podliježe upravljanje ovom imovinom i ispunjavanje ugovornih obaveza u odnosu na državu, kao vlasnika. Revizija Institucije obuhvata i činjenice koje ukazuju na propuste, kada subjekat revizije zanemaruje svoje obaveze. (* izvod iz komentara Zakona – čl. 7)

Kada u toku terenskog rada državni revizor sazna za činjenice koje upućuju na postojanje osnova sumnje da je učinjeno krivično djelo, bez odlaganja o tome obavještava načelnika odjeljenja. Kolegijum odlučuje o daljem postupanju. Državni revizor prati dostavljanje traženih dokumenata i informacija i obezbjeđuje da dokumenti koji mu više nijesu neophodni budu vraćeni.

Državni revizor će, po dobijanju zahtjeva od subjekta revizije, potvrditi koji dokumenti su korišćeni za reviziju, pod uslovom da je zahtjev ispostavljen iz opravdanih razloga (npr. povjerljive aktivnosti i dokumenti).

165 Vidi opširnije: Uputstvo o metodologiji rada DRI ("Sl. list RCG", 02/05) usvojeno 18. januara 2005. god.

166 Predmet revizije u Zakonu o DRI normiran je čl. 7.

Document info
Document views724
Page views728
Page last viewedSun Jan 22 20:56:33 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments