X hits on this document

675 views

0 shares

0 downloads

0 comments

87 / 125

Subjekat revizije dužan je da u roku (koji utvrdjuje Kolegijum i koji ne može biti duži od 15 dana) dostavi primjedbe i sugestije na izradjeni izvještaj državne revizije.

Kolegijum može sa slučaj da procjeni neophodnim produžiti rok subjektu revizije za izjašnjenje ako ocjeni da je neophodno dodatno obaviti konsultacijesa subjektom revizije 172.

Za slučaj da subjekat revizije ne dostavi svoje izjašnjenje, kolegijum može donijeti zaključak da se pristupi izradi Konačnog izvještaj, bez izjašnjenja subjekta revizije.

6.5.2.Postupak po primjedbama subjekta revizije

Nakon izjašnjenja subjekta revizije na izvještaj kolegijum:

razmatra primjedbe, ocijenjuje navode i donosi zaključak o spornim činjenicama navedenim od strane subjekta revizije.

Na osnovu zaključaka kolegijuma načelnik izradjuje prijedlog konačnog izvještaja o reviziji, koji suvaja Kolegijum.

Tek nakon završetka "dijaloga" sa subjektom revizije kolegijum dolazi do definitivnog izvještaja, kojim prikazuje svoje konačno mišljenje o utvrđenim činjenicama. Ako subjekat revizije ne zauzme stav u vezi sa nalazima Institucije, onda se to navodi u konačnom izvještaju. Ako se u postupku revizije, ispituju i saslušavaju i druge institucije koje same nijesu subjekat revizije, i ako izvođenje dokaza zahtijeva da se njihova izjašnjenja unesu u izvještaj, onda je i to prilika za izražavanje stava. Izvještaj se prezentira subjektu revizije i po potrebi nadređenom organu ili pak organu vlasti koji je nadležan za donošenje pravnih propisa ili za nadzorne mjere. Prilikom orijentacionih revizija ne treba dostavljati izvještaj subjektu revizije. Njihov rezultat se u obliku bilješke podnosi kolegijumu i stavlja se ad akta. (izvod iz Komentara Zakona)

6.5.3.Izrada konačnog izvještaja i završetak postupka revizije

Konačni izvještaj (sa mišljenjem) o reviziji usvaja kolegijum i dostavlja ga subjektu revizije na upoznavanje.

Subjekat revizije nema pravo više intervenisati na konačan izvještaj.

Subjekat revizije se naknadno obavještava i o primjedbama i preporukama (djelovima konačnog izvještaja) koji se će u formi izvoda naći kao dio Godišnjeg Izvještja Institucije.

Članovi kolegijuma, na sjednici Senata, prezentiraju konačni izvještaj i rezultate revizije u cilju medjusobnog informisanja i standardizacije postupaka.

Kolegijum je dužan Senatu, u roku od 15 dana od dana usvajanja konačnog izvještaja dostaviti izvod iz mišljenja i izvještaja koji se predlažu da budu sastavni dio Godišnjeg Izvještaja Institucije.

Postupak revizije se okončava odlukom, koju kolegijum donosi kada subjekat revizije dostavi obavještenje o izvršenju preporuka i usvajanju primjedbi iz konačnog izvještaja revizije. Za slučaj da subjekat revizije ne poštuje utvrdjeni rok ili ne postupi po konačnom izvještaju, kolegijum

172 vidi - član 48 Poslovnika državne revizorske institucije

Document info
Document views675
Page views679
Page last viewedThu Jan 19 00:52:03 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments