X hits on this document

672 views

0 shares

0 downloads

0 comments

89 / 125

obavještavaju se predsjednik Države, predsjednik Skupštine i predsjednik Vlade

U godišnji izvještaj mogu se unositi i one činjenice koje su nastupile u ranijim godinama, koje su prethodile aktuelnoj budžetskoj godini. Ovo je posebno važi za one mjere uprave, koje se odnose na veći broj godina. Uspjeh rada uprave često se pojavljuje tek nakon isteka više mjeseci ili čak godina. U takvim slučajevima, Institucija ne treba da donosi suviše brze ocjene. Uostalom, Institucija treba da se trudi da iz utvrđenih nedostataka u radu uprave prikuplja opšta saznanja, koja bi trebalo da budu mjerodavna i za budući rad uprave i koja mogu da djeluju preventivno177.

Prilikom rasprave o završnom računu budžeta države na plenumu ili u nadležnom skupštinskom tijelu178 Institucija se, po pravilu, poziva da učestvuje i da dâ dodatna pojašnjenja poslanicima Skupštine vezana za Izvještaj ili neka druga pitanja iz svoje nadležnosti.

Instituciju tada predstavlja predsjednik Senata ili član Senata kojeg on ovlasti.

Na osnovu izradjenog izvještaja Institucije, Skupština i Vlada imaju realan i

objektivan uvid u upravljanje i raspolaganje javnim finansijama države.

Na osnovu Godišnjeg izvještaja Skupština može kompetentno raspravljati o

kvalitetu raspolaganja državnim finansijama i u konačnom donijeti političku

odluku o usvajanju ili neprihvatanju završnog računa budžeta države.

O Godišnjem izvještaju DRI Skupština ne glasa.

Godišnji izvještaj DRI razmatra se na tački dnevnog reda kada je i prijedlog Završnog računa budžeta države.

Na prijedlog nadležnog Odbora Skupština može usvojiti ZAKLJUČKE 179 na bazi preporuka Državne revizorske institucije. O zaključcima se glasa.

177 vidi opširnije - član 19, Komentar zakona o Državnoj revizorskoj insituciji, Podgorica, 2007. god.,

178 Nadl. tijelo je Odbor za ekonomiju, finansije i budžet, Poslovnik Skupštine RCG ("Sl. list RCG", br. 51/06).

179 vidi - Godišnji izvještaj DRI za 2007. god. – www.dri.cg.yu

Document info
Document views672
Page views676
Page last viewedWed Jan 18 20:58:58 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments