X hits on this document

679 views

0 shares

0 downloads

0 comments

97 / 125

neophodno, tako da Sud može da kontroliše i samostalno.194

7.5.

Javnost rada Evropskog revizorskog suda

      Izvještaji Revizorskog suda se objavljuju u službenom listu EU (Official Journal of European Union 195) i na Web stranici Suda.

Godišnji izvještaj sa pratećim mišljenjima Revizorskog suda objavljuju se na svim službenim jezicima u službenom listu EU i na web sajtu Suda po pravilu u novembru mjesecu godine koja slijedi nakon godine koja je bila „predmet“ revizije.

Posebni izvještaji mogu se objaviti u bilo koje vrijeme tokom godine.

Revizorski sud EU rezultate sprovedenih revizija ili svojih analiza može iskazati kroz:

godišnji izvještaj koji sadrži izjavu o jemstvu Suda i ostale napomene u vezi sa vršenjem revizije završnog računa EU i evropskih fonodava za razvoj sa svaku finansijsku godinu;

specifične godišnje izvještaje o svakoj organizaciji i agenciji EU;

posebne izvještaje koji sadrže rezultate detaljnih finansijskih revizija validnosti finansijskog poslovanja provedenih nad odredjenim proračunskim ili upravljačkim područjem;

mišljenja kao stavove Suda o novim ili izmjenjenim zakonodavnim aktima finansijske prirode.

Izvještaji i mišljenja Suda službeno se šalju svim:

predjsednicima institucija EU i

predsjedniku odbora Evropskog parlamenta za kontrolu budžeta:

Godišnji izvještaj šalje se i odboru za budžet  i nacionalnim parlamentima država članica Unije i nacionalnim vrhovnim revizorskim institucijama.

7.6.Postojanje nacionalne nezavisne vrhovne revizorske institucije kao uslova za

prijem u punopravno članstvo Evropske Unije

U skladu sa kriterijumima koje je postavio Samit iz Kopenhagena, članice kandidati za prijem u Evropsku Uniju, moraće da se pridržavaju utvrdjenih političkih i ekonomskih uslova koji zahtjevaju, izmedju ostalog, da je zemlja kandidat postigla stabilnost u smislu da institiucije te države garantuju demokratiju i vladavinu prava.

Ovo podrazumjeva i postojanje efektivne vrhovne revizorske institucije na nacionalnom nivou koja funkcioniše u skladu sa medjunarodno

194 Zigfrid Magiera, Remona Bec, "Evropski računski sud" Evropa – priručnik za evropsku integraciju str. 126-8

195 http://www.ojec.com/

Document info
Document views679
Page views683
Page last viewedThu Jan 19 04:40:10 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments