X hits on this document

677 views

0 shares

0 downloads

0 comments

99 / 125

ustrojavaju Evropsku Uniju. Medjutim, prema kriterijumima utvrdjenim na samitu u Kopenhagenu, sve zemlje članice i zemlje kandidati za prijem u EU trebaju se pridržavati dodatnih političkih i ekonomskih uslova koji uslovljavaju, medju ostalim uslovima da zemlja kandidat – postigne stabilnost institucija kojima se garantuje demokratija i vladavina prava201.

Pomenuti kriterijumi obuhvataju i uslov postojanja efikasne vrhovne institucije za reviziju. Ugovor o osnivanju Evropske Zajednice implicirao je postojanje takvih institucija i njihov kapacitet za saradnju sa Evropskim revizorskim sudom (članovi 246 do 248). Opšti standardi finansijske kontrole upravljanja sredstvima „sjedinjenih evropskih država“202 i vlastitim resursima /carine i porez na dodatu vrijednost/ iziskuju efikasnu eksternu kontrolu svih resursa i imovine u javnom sektoru. Takodje, uslov je da one ne bude ad hock već da se ostvaruje institucionalno, stalno i harmonizovano.

Jedanaest navedenih preporuka pomoći će vrhovnim nacionalnim institucijama za reviziju javnog sektora u ispunjavanju njihove značajne uloge i pripremanju revizorskih sistema zemalja za članstvo u EU. „Jedanaest preporuka“ treba da pomognu da se vrhovne nacionalne institucije za reviziju, zemalja koje su u postupku kandidature za prijem u EU, usklade metodologije i standarde svoga rada sa evropskim mjerilima. Takodje, tu je i važan elemenat pomoći nacionalnim valadama i parlamentima da podignu kvalitet kontrole javnog sektora.

201 Upravljandje javnim izdacima“, poglavlje 14 „Vanjska revizija“ str. 344, Zagrebi 2002.

202 Naziv koji koriste pojedini autori „Sjedinjene evropske države“ aluzija je na SAD i stvaranje EU konfederacije

Document info
Document views677
Page views681
Page last viewedThu Jan 19 02:48:32 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments