X hits on this document

Word document

Indledning, se side 4. - page 107 / 121

473 views

0 shares

0 downloads

0 comments

107 / 121

Handel og Næring som her falder;  og først paa Aaret naar Hans Maytts. Magatzin Korn skall Transporteris da de dermed befragtes. Paa Hamborg farer de ligeledes baade med Korn og Sorte Potter og formedelst Hans Maytts.allernaadigste Forbud om Handelens Ophæ-velse paa Hamborg maa de komme Ballasted tilbage.

2.

At Commercien herved Stædet haver Merchelig Aar efter anden aftaged og at Hans Maytts. Told Intrader herved Toldstædet Aar efter anden er forringeret dertil er: 1ste og største Aarsag dend større Told som Hollænderne haver paabudet paa de danske Øxne, som herfra pleyer at vorde Udskibet og udi Indeværende Aar er icke Én Eneste herfra oversendt.   2det da Handlen var frj paa Hamborg, hafde Hans Maytts. for indgaaende ligeledes større Told Revenuer og saasom de smaae og faae Kiøbmænd henter den største Deel af deris Kiøbmandskab nu udi Flensborg, Colding og Horsens hvor de best kan finde deris Reigning, saa er dette ogsaa Endeel Aarsag til, hvorfore hans Maytts. Told Indkomster herved Toldstædet aftager.   3die desuden ere de Privilegier paa Endeel Vahre som hans Maytt. haver forund Kiøbenhafn bestaaende udi Sæbe, Svovel, DelfftsTøy, Forhøyelsen paa Sucker og Forbud paa Farveriet samt og Ostindiske Vahre, som kiøbes for  Éen  Civil Priis udi Kiøbenhafn ligeledes Aarsag hvorover Indtraderne herved Toldstædet Svæckes.

3.

Til Commerciens Forbedring efter Vores Ringe Tancker, da skulde det vel Kiendel. hielpe om dend i svang gaaende Landprang blef afskaffet, og var det vel at ønske at Borgerskabet udi Warde var af dend Formue de kunde føre saadan Handel som Proprietairen og Landmanden kunde være tient med. Mens som deris Evne er icke saa tilstræckelig saa behielper de dennem med den Ringe borgerlig Næring, hvordan de best kand.  Dette er til deris Excellence Vores underdanige og Ringe betenckende om dette Toldstæds Beskaffenhed, hvilken vi i underdanig Ydmyghed vil have Deris Excellence insinuerit forbliven-de i underdanig Submission.

Document info
Document views473
Page views473
Page last viewedMon Jan 23 15:28:48 UTC 2017
Pages121
Paragraphs1496
Words44109

Comments